Просторни плана града Лознице

Назив

Више

-

Просторни план града Лознице

-

Документација

-

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана града Лозница на животну средину

-

Референтна карта 1 - Намена простора

-

Референтна карта 2 - Мрежа насеља и инфраструктура

-

Референтна карта 3 - Туризам и заштита простора

-

Референтна карта 4 - Карта спровођења

-

Правила грађења за зоне становања

-

Шематски приказ уређења за насељена места: подручје Тршић - Троноша, Шор, Јелав, Јадранска Лешница, Ново Село и Драгинац

-

Шематски приказ уређења насеља Драгинац

-

Шематски приказ уређења насеља Јадранска Лешница

-

Шематски приказ уређења насеља Јелав

-

Шематски приказ уређења насеља Шор

-

Шематски приказ уређења насеља Ново Село

-

Шематски приказ уређења за подручје Тршић-Троноша

Планирана намена

Саобраћај

Зоне типичних насеоских целина