Одељење за рад органа града и заједничке послове

Обавља  послове који се односе на:

 • стручне и административно техничке послове за Скупштину града, градоначелника и Градско веће и то: послове у вези са припремом и одржавањем седница Скупштине града, Градског већа и њихових радних тела, послове обраде и архивирања свих изворних аката о раду Скупштине града, градоначелника, Градског већа и њихових радних тела,
 • благовремено отправљање одлука, закључака и препорука донетих од стране Скупштине града, градоначелника и Градског већа,
 • припремање и израда нацрта и других аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу других одељења,
 • давање мишљења о правно-техничкој усаглашености нацрта, односно предлога општих правних аката које доноси Скупштина града Лознице,
 • вођење евиденције и записника о одржаним седницама органа града и њихових радних тела,
 • уређивање и издавање „Службеног листа града Лознице“ и вођење регистра аката објављених у „Службеном листу града Лознице“,
 • давање мишљења о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу и тражења мишљења о примени закона која нису у делокругу других одељења,
 • давање предлога у погледу поступања државних органа по питањима од интереса за локалну самоуправу и тражења мишљења о примени закона која нису у делокругу других одељења,
 • маркетинг и информативне активности, реализацију информативног материјала, брошура, билборда, лифлета, флајера, презентација, електронског оглашавања, online брошура и информатора,
 • област радних односа изабраних, постављених, именованих и запослених лица у органима града и вођење персоналне евиденције,
 • ефикасно и рационално функционисање возног парка, уредно достављање поште и циркулисање документације, коришћење и одржавање  телефонске централе, послове економата, умножавање материјала и одржавање  копир апарата, одржавање хигијене, отклањање свих ситних кварова на постојећим  електро, водоводним, грејним и сличним инсталацијама  и остали послови за потребе органа града,
 • и друге послове у складу са законом.