Одељење за надзорно-оперативне послове, информационе технологије и ванредне ситуације

Обавља послове који се односе на:

а) Надзорно-оперативне послове и послове информационих технологија и то:

 • оперативни надзор и контрола система даљинског управљања,
 • електронско управљање и одржавање јавне расвете,
 • праћење и управљање мерних инструмената компатибилних са системом даљинског управљања,
 • електронско праћење других података, опреме и уређаја у систему даљинског управљања,
 • прикупљање, обрада података и информација, анализа стања и предлагање мера за унапређење система даљинског управљања,
 • имплементација пројекта тзв. „паметног града” кроз увођење софтверских апликација и решења,
 • анализа и развој информационог система, старање о раду и проширењу рачунарске мреже и оперативних система,
 • програмирање софтверских апликација,
 • имплементација савремених решења за рад органа града базираних на хибридним и cloud сервисима у циљу подизања ефикасности,
 • организовање и успостављање интерент и интранет комуникација,
 • вршење заштите података,
 • предлагање начина стручног усавршавања и вршења стручне обуке запослених у Градској управи,
 • израда, одржавање и ажурирање званичног веб сајта града као и послови уноса контроле и ажурирања података,
 • управљање и администрирање система е-управе,
 • припрема база података и апликација за коришћење Географског информационог система (ГИС), координација послова на креирању и одржавању база података корисника и перманентни развој ГИС-а,
 • и други послови у складу са законом.

б) Послове у области ванредних ситуација и то:

 • израда аката којима се обезбеђује предузимање и спровођење мера за функционисање града Лознице у ратном и ванредном стању,
 • предузимање мера за заштиту и спасавање од елементарних непогода, техничко-технолошких и других несрећа и стварање услова за њихово отклањање,
 • превентивне мере за спречавање избијања пожара,
 • обезбеђивање услова за спровођење мера заштите од пожара и пружање помоћи код отклањања односно ублажавања последица проузрокованих пожаром,
 • доношење неопходне регулативе за град Лозницу из области ванредних ситуација,
 • доношење аката о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Лознице у складу са системом заштите и спасавања,
 • доношење планова и програма развоја система заштите и спасавања на територији града Лознице,
 • израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 • обављање оперативно стручних и административно-техничких послова за рад Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице у складу са законом и другим прописима,
 • израда докумената сопственог Плана одбране, као саставног дела Плана одбране Републике Србије,
 • и други послови у складу са законом.”