Скупштина града

Органи Скупштине


Председник скупштине града

МИЛЕНА МАНОЈЛОВИЋ КНЕЖЕВИЋ

Милена Манојловић Кнежевић рођена је 25. септембра 1967. године у Лозници. Основну и средњу економску школу завршила је у Лозници, а потом и Економски факултет Универзитета у Београду.
Има 28 година радног искуства, од чега 14 година у финансијско-рачуноводственом сектору и од тога 10 година на руководећим местима.
Овлашћени је рачуновођа Југословенског удружења рачуновођа, од 2003. године, а од 2013. године и овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Похађала је и завршила низ обука из области вештине управљања, људских ресурса, тимског рада, система квалитета.
Од 2008-2012. године обављала дужност директора Филијале Националне службе за запошљавање у Лозници.
Одборник је у Скупштини града у три сазива почев од 2008. године.
Од 2012-2016. године је вршила дужност заменика председника Скупштине града Лознице.
Од 2016-2020. године је вршила дужност председника Скупштине града Лознице.
Члан је Српске напредне странке.

Живи у Лозници, удата је, мајка двоје деце.

Надлежности

• председава Скупштином града;
• организује рад Скупштине;
• сазива и руководи њеним седницама;
• обавља друге послове утврђене законом, Статутом града и Пословником.


Секретар скупштине града

ДЕЈАН МАРКОВИЋ


Надлежности

Секретар Скупштине се поставља, на предлог преседника Скупштине, на 4 године и може бити поново постављен.
Секретар Скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине помаже председнику Скупштине у припреми и руковођењу седница Скупштине.


Списак одборника Скупштине града Лозница

1. Александар Илић

2. Биљана Антонић

3. Бранкица Неговановић

4. Верица Матић

5. Весна Живановић

6. Владан Љубинковић

7. Владимир Мићић

8. Војислав Драгишић

9. др Жељко Дишић

10. др Тамара Тодоровић

11. Драган Пајић

12. Драган Тодоровић-Мурин

13. Драгана Лукић

14. Драгиша Поповић

15. Душко Дивнић

16. Жељко Марјановић

17. Зане Шаулић

18. Зоран Николић – Мачак

19. Зоран Полић

20. Иван Горданић


21. Иван Поповић

22. Јелена Николић

23. Јеленко Симић

24. Јелица Тодоровић

25. Југослав Николић

26. Љиљана Младеновић

27. Љиљана Недељковић

28. Марија Поповић

29. Маријана Матић

30. Милена Јаковљевић Антић

31. Милена Манојловић Кнежевић

32. Миленко Вујић

33. Милијана Сакић

34. Милојка Смиљанић

35. Милорад Максимовић

36. Милутин Баштовановић

37. Мирослав Грујичић

38. Мр Дајана Ђедовић

39. Наташа Арсић

40. Небојша Тодоровић

41. Ненад Благојевић

42. Радомир Ђунић

43. Саша Димић

44. Славица Коловић

45. Славиша Милетић

46. Слађана Панић

47. Снежана Поповић

48. Томислав Чотрић

49.

50.

51.

52.

Одборничке групе

Одборничка група –


Одборничка група –


Одборничка група – СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – Мр ДАЈАНА ЂЕДОВИЋ (Странка слободе и правде, Демократска странка, Грађанска демократска партија, Народни покрет Србије)


1. Владан Љубинковић

2. Љиљана Младеновић

3. Мирослав Грујичић

4. Мр Дајана Ђедовић
шеф одборничке групе

5. Наташа Арсић

6. Радомир Ђунић

7. Саша Димић

8. Томислав Чотрић
заменик шефа одборничке групе

ОДБОРНИЦИ КОЈИ НЕ ПРИПАДАЈУ НИЈЕДНОЈ ОДБОРНИЧКОЈ ГРУПИ


Надлежност Скупштине

1)  доноси Статут града и Пословник Скупштине града;
2)  доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3)  утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4)  подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;
5)  доноси програм развоја Града и појединих делатности;
6)  доноси просторни и урбанистички план Града, програме уређивања грађевинског земљишта и одлучује о прибављању и располагању грађевинског земљишта у складу са законом и прописима града;
7)  доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8а) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности;
8б) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
9) оснива службе, јавна предузећа, друштва капитала, установе и организације, утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом;
10)  именује и разрешава председника и чланове надзорних одбора јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује, суспендује и разрешава директоре, в.д. директоре јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује и разрешава чланове управних и надзорних одбора и директоре и в.д. директоре установа, организација и служби чији је оснивач, осим кад је посебним законом другачије прописано;
11)  бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12)  поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13)  бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника  и чланове Градског већа;
13а) бира и разрешава градског омбудсмана;
13б) именује и разрешава главног урбанисту;
14) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
15) утврђује допринос за уређивање грађевинског земљишта;
16) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
17) доноси годишњи програм прибављања непокретности у јавну својину;
17а) даје сагласност јавним предузећима, друштвима капитала, установама и другим организацијама чији је оснивач Град на:

 • статут,
 • годишњи програм пословања,
 • финансијске извештаје,
 • одлуку о расподели добити, односно о покрићу губитка,
 • одлуке о статусним променама, оснивању других правних субјеката, о улагању  капитала у друга друштва капитала,
 • одлуке о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом,
 • одлуке о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама,
 • друге одлуке у складу са посебним законом којим се уређују делатности од општег интереса и оснивачким актом;

17б)  одлучује о прибављању непокретности  у јавну својину града;
17в)  одлучује о  располагању непокретностима у јавној својини града и то:

 • одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини града, укључујући и размену,
 • одлучује о преносу права јавне својине на непокретности на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену,
 • одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач Град,
 • одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини града,
 • одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини града, месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Град;

17г) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини града  на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари као и ако се ствари користе супротно одредбама закона, другом пропису или природи и намени  непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;
18)  прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19)  даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
20)  оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21)  даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
22)  разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
23)  одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
24)  информише јавност о свом раду;
25)  покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
26)  даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
27)  разматра годишњи извештај Градског омбудсмана о остваривању људских и мањинских права у Граду;
28)  усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
29)  доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
30)  обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Скупштину града чини 59 одборника које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са Законом.

Из редова одборника бирају се преседник Скупштине и заменик председника Скупштине на период од 4 године.

Радна тела Скупштине

Скупштина може образовати савете и комисије као стална радна тела ради разматрања и решавања појединих питања из њенe надлежности.

Радна тела дају мишљење на предлог прописа и одлука које доноси Скупштина града, предлажу Скупштини доношење општих и појединачних аката и обављају друге послове утврђене Статутом града.

Скупштина града може за обављање одређених задатака из своје надлежности образовати повремена радна тела.

Повремена и анкетна радна тела образује Скупштина за извршавање посебних задатака и оне престају са радом по извршењу задатака за које је образована.

Стална радна тела Скупштине града су:

 1. Савет за урбанизам и комуналне делатности,
 2. Савет за здравље и заштиту животне средине,
 3. Комисија за статут и прописе,
 4. Комисија за кадровска и административна питања,
 5. Комисија за представке и жалбе,
 6. Мандатно-имунитетна комисија,
 7. Савет за безбедност,
 8. Савет за привреду, приватизацију и приватно предузетништво,
 9. Савет за борбу против болести зависности,
 10. Савет за развој и еконокске везе са иностранством и дијаспором,
 11. Савет за родну равноправност.

Акти скупштине града