Јавно достављање

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
“Службени гласник РС”, бр. 18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

 

  1. Јавно достављање врши се:
    a)  ако ниједан други начин достављања није могућ;
    б)  ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
    в)  у другим случајевима одређеним законом.
  2. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
  3. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Прекршајни налози

Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 24.10.2023. – 24.11.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 25.09.2023. – 16.10.2023.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 4.08.2023. – 29.09.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 24.07.2023. – 07.08.2023.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 28.07.2023. – 04.08.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 10.08.2023. – 25.08.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја -12.06.2023. – 28.06.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 12.06.2023. – 19.06.2023.Лица којима је покушана достава захтева за достављање података о починиоцу прекршаја – 09.06.2023. – 19.07.2023.Лица којима је покушана достава прекршајних налога 03.07.2023. – 05.07.2023.