Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

Одељење за финансије и друштвене делатности обавља следеће послове:


Послове финансијске службе за органе Града: Скупштину града, Градоначелника, Градско већа, Градску управу и за јавно правобранилаштаво, и то:


 • билансирање јавних средстава и јавних издатака буџета Града,
 • учествује у припреми одлука за остваривање изворних јавних прихода и праћење њиховог спровођења,
 • макроекономску и фискалну анализу јавних средстава у функцији финансирања јавних потреба Града,
 • планирање, припрему и израду буџета Града,
 • финансијско рачуноводставене послове директних корисника буџетских средстава који се односе на учешћа у у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћеања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћања средстава,
 • благајничко пословање, вођења пословних књига и других евиденција по корисницима, усаглашавање потраживања и обавезе


Послове трезора Града и то:


 • финансијско планирање,
 • управљане средствима на консолидованом рачуну трезора Града,
 • управљање дугом,
 • буџетско рачуноводство и извештавање,
 • контролу расхода, која обухвата управљање процесима  одобравања преузимања обавеза, проверу пријама добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџтских средстава


Oдсек за послове локалне пореске администрације:


Води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарoчито:

 • води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника који
 • води Пореска управа,
 • врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са аконом,
 • врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом,
 • врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом,
 • води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката  донетих у пореском поступку,
 • примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе,
 • води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима,
 • планира и спроводи обуку запослених,
 • пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи,
 • по службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а који су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна Пореска управа,
 • обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног значаја,
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • обавља и друге послове у складу са законом.

У одељењу се врше стручни послови спровођења јавних набавки за потребе органа Града и послови који се односе на финансијско пословање месних заједница (комплетирање, ликвидирање, контирање и књижење документације) и друге књиговодствено финансијске послове за потребе месних заједница у складу са Законом и Стаутом.