Услужни центар

25.03.2005. године у Лозници је почео са радом услужни центар града Лозница. Градски услужни центар је нови модел односа грађана и градске управе и место где се одиграва њихова комуникација. У услужном центру града Лозница грађани могу на једном месту да обаве све своје послове из домена рада градске управе укључујући и новчане уплате.ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЦЕНТРА СУ:

  • пружање информација грађанима,
  • прикупљање информација од грађана,
  • пружање услуга.

ОСНОВНА КОРИСТ ЦЕНТРА ЈЕ:

  • центар пружа информацију о потребама и бригама грађана,
  • разјашњава се конфузија о надлежности локалне самоуправе,
  • мења се менталитет запослених у локланој самоуправи.

КОРИСТ ГРАЂАНА ОД ЦЕНТРА ЈЕ:

  • побољшана комуникација са градском управом,
  • боље разумевање структуре и начина функционисања градске управе,
  • укључивање грађана у рад локалне самоуправе,
  • јачање поверења између грађана и локалне самоуправе.

Водич кроз Услужни центарИнформације и обрасци

Шалтер: 1

Информације. Обрасци и формулари.

Пријемно

Шалтер: 2

Пријем поднесака и давање информација у вези предаје свих захтева, представки и жалби упућених било ком органу.

Овера докумената

Шалтер: 3

Издавања уверења о приходима по члану домаћинства за ученичке и студентске домове, изјава о издржавању намењених за употребу у иностранству

Матичар

Шалтер: 4, 5

Издавање извода (на домаћем и иностраном обрасцу у складу са међународним уговорима), из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, уверења о држављанству, уверења о издржавању (о породичном стању)

Инспекције

Шалтер: 6

Издавање и пријем захтева за излазак и контролу Комуналне, Грађевинске, Инспекције заштите животне средине и Саобраћајне инспекције. Издавање, провере и пријем захтева за утврђивање испуњености услова.

Привреда

Шалтер: 7

Мала привреда, пољопривреда, комасација. Регистрација радњи, оверавање дозвола, пријаве промене у пословању, промена података оснивача радњи, привремене одјаве, трајне одјаве, издавање уверења.

Урбанизам, грађевинарство, имовинско – правни и стамбено-комунални послови

Шалтер: 8

Извод из урбанистичког плана, акти о урбанистичким пословима, урбанистички пројекти ради парцелације, измене урбанистичких планова, пријава завршетка израде темеља, заузимање јавних површина, пријем приговора и жалби. Одобрења за изградњу, пријава почетка извођења радова, употребне дозволе, решавање имовинско – правних и комунално – стамбених захтева, пријем приговора и жалби на решења.

Друштвене делатности

Шалтер: 9, 10

Накнаде за породиљска одсуства, родитељски додатак, дичији додатак, школске потврде, накнада трошкова боравка у предшколским установама за децу без родитељског старања и децу ометену у развоју.

Наплата

Шалтер: 11

Наплата Републичких административних такси, накнада за рад органа, такси по тарифама са одлуком о локалним таксама.

Матичар

Шалтер: 12

Издавање извода (на домаћем и иностраном обрасцу у складу са међународним уговорима) из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, уверења и других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом и потврда о животу

Друштвене делатности

Шалтер: 13

———–