Одељење за инспекцијске послове

  • Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине,
  • Извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено општини.

Грађевинска инспекција


Обавља послове управног надзора над применом одредаба Закона о планирању и изградњи и других прописа донетих на основу Закона којима се уређују питања од значаја за изградњу објеката, за објекте за које одобрење за изградњу издаје општина.

У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је надлежан да утврди да ли извођач радова, пројектант, лице које врши стручни надзор испуњавају прописане услове; да ли је издато одобрење за градњу, за почетак грађења – извођење радова пријављено на прописан начин, да ли је градилиште обележено на прописан начин; да ли се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту; да ли изведени радови, материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају Закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштити животне средине; да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције; да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола.


Комунална инспекција


Обавља послове управног надзора над спровођењем одредаба Закона о комуналним делатностима. Врши контролу стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа која је основала општина и предузећа којима је поверено вршење комуналних послова у областима:

Одржавања улица, тргова, коловоза; одржавања, уређења и чишћења јавних и зелених површина; коришћења и одржавања објеката за снабдевање општине водом за пиће; одвођења и пречишћавање отпадних вода, одвођење атмосферских вода са јавних површина, одржавања шахти и хидраната; испуштања отпадних вода; одржавања и експлоатације градске канализације; функционисања јавне расвете; одржавања и уређења гробља; уређења и одржавања пијаца и производње и снабдевања паром.

Врши надзор над: спровођењем одредаба Закона о одржавањ стамбених зграда и станова; контролом радног времена у угоститељству, занатству и трговини; чишћењем снега и леда са јавних површина; продајом ван пијачног простора и одобрених локација; заузећем јавних површина; паркирањем возила на јавним и зеленим површинама; раскопавањем јавних површина и враћањем истих у првобитно стање; држањем домаћих животиња; начином одређивања и обележавања кућа бројевима и другим комуналним областима које су регулисане позитивним прописима.


Саобраћајна инспекција


Обавља послове управног надзора над спровођењем одредаба Закона о јавним путевима; Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу ових закона о обављању локалног превоза: ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто такси превоз. Затим Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима; Одлуке о паркирању, организацији и коришћењу места за паркирање; Одлуке о начину обављања јавног превоза путника општине Лозница и Одлуке о начину обављања ауто – такси превоза на територији општине Лозница.

Решава у управном поступку по захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање делатности ауто – такси превоза.


Инспекција заштите животне средине


Обавља послове управног надзора над применом мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за чију градњу дозволу издаје надлежни орган општине и надзор над применом мера заштите од буке у занатским, комуналним и стамбеним објектима у општини.

Обавља надзор над применом одредаба Закона о процени утицаја на животну средину; Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и Закона о заштити животне средине.

Решава у управном поступку по захтеву за утврђивање испуњености услова у погледу заштите животне средине у пословним просторијама, односно објектима за обављање делатности у поступку уписа у регостар надлежног органа.


Решавајући у управним стварима  о правима и обавезама или правним интересима грађана и правних лица све напред наведене инспекције примењују одредбе Закона о општем управном поступку.