Одељење за општу управу

Одељење за општу управу Градске управе града Лозница обавља следеће послове:

 • послове пријемне канцеларије и архиве,
 • вођење бирачких спискова,
 • оверу потписа, рукописа и преписа,
 • канцеларијско пословање, отварање поште,
 • издавање радних књижица,
 • послове личних стања грађана, вођење матичних књига и књига држављана и издавање уверења на основу евиденција која се воде (извод из МКР, МКВ, МКУ и уверења о држављанству),
 • издавање уверења о чињеницама о којима не води службену евиденцију када је издавање тих уверења прописано законом,
 • овера потврда о животу,
 • пружање правне помоћи грађанима,
 • и друге послове у складу са законом.

У оквиру послова пријемне канцеларије врши се предаја захтева, издавање радних књижица, овера потписа, рукописа и преписа овера изјава и уверења и други послови.

Бесплатна правна помоћ

 • Миланка Михајловић
 • Татјана Ђунић

телефон: 015/879-282
е-маил: pravnapomoc@loznica.rs


ШАЛТЕР 3

Документација потребна за оверу

 • фотокопија документа и оригинал на увид,
 • доказ о уплаћеној такси,
 • овера пуномоћја и изјава: потребно пуномоћје и изјава и даваоци пуномоћја и изјава лично са важећим личном картом, као и доказ о уплаћеној такси.

ШАЛТЕР 2

Документација потребна за издавање радне књижице

 • захтев за издавање радне књижице,
 • важећа лична карта,
 • радна књижица,
 • сведочанство, уверење или диплома.


У оквиру службе писарнице обављају се послови пријема поднесака, пријем, завођење и развођење предмета у доставне књиге, одлагање завршних предмета у архивски депо и њихово чување и давање обавештења странкама о начину и месту остваривања њихових права и других послова.


канцеларија број 114. – нови део зграде

У оквиру послова личних стања грађана обављају се следећи послови:

 • накнадни упис у матичну књигу рођених,
 • накнадни упис у матичну књигу умрлих,
 • промена личног имена,
 • исправка података у матичној књизи рођених,
 • исправка података у матичној књизи венчаних,
 • исправка података у матичној књизи умрлих,
 • исправка података у књигама држављана,
 • решавање о закључивању брака преко пуномоћника.

Документација потребна за накнадни упис у МКР:

 • захтев странке,
 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге венчаних (за венчање),
 • записник осаслушању два сведока о утврђивању датума и године рођења,
 • потврда да су матичне књиге рођених уништене у току рада, а да у ново реконструисане није обновљен упис,
 • фотокопија личне карте,
 • доказ о уплаћевој такси.

Документација потребна за накнадни упис у МКУ:

 • захтев потврда осмрти,
 • потврда да лице није уписано по месту смрти,
 • извод из матичне књиге рођених за умрло,
 • доказ о уплаћеној такси.


Документација потребна за исправке података у МКР, МКВ и МКУ:

 • захтев,
 • документ, односно извод из МК у којој је податак погрешно унет,
 • документ, односно извод из МК у којој је податак правилно унет,
 • ослобођено од плаћања таксе.

Документација потребна за промену личног имена:

 • захтев,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • извод и матичне књиге венчаних (за венчање),
 • уверење о држављанству,
 • уверење да лице није под истрагом,
 • фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту,
 • уверење да лице није кажњавано (прибавља се службено),
 • за војне обвезнике војна књижица на увид,
 • за малолетну децу потребна је сачласност оба родитеља,
 • доказ о уплаћеној такси.

Документација потребна за закључење брака преко пуномоћника:

 • захтев,
 • специјално пуномоћје,
 • доказ о пребивалишту подносиоца захтева,
 • доказ о уплаћеној такси.


У оквиру послова за вођење бирачких спискова обављају се следећи послови: упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измене у бирачком списку.


канцеларија број 16. – стари део зграде

Документација потребна за упис у бирачки списак:

 • захтев,
 • важећа лична карта.

Документација потребна за брисање из бирачког списка:

 • захтев,
 • извод из МКУ,
 • одјава пребивалишта,
 • решење о отпусту из држављанства,
 • решење о лишавању пословне способности.

Документација потребна за измене у бирачком списку:

 • захтев,
 • важећа лична карта.


У оквиру службе за правне помоћи састављају се предлози, жалбе, тужбе, уговори, тестаменти, изјаве, пуномоћја и др. (канцеларија број 1. – стари део зграде)


канцеларија број 1. – стари део зграде

Потребна документација за пуномоћја:

 • за возила: саобраћајна дозвола, личне исправе даваоца пуномоћја и подаци са личне исправе пуномоћника,
 • за непокретност: подаци о непокретности, лична исправа даваоца пуномоћја и подаци са личне исправе пуномоћника,
 • за заступање у судским и другим поступцима: број предмета, лична исправа даваоца пуномоћја и подаци са личне исправе пуномоћника.

Потребна документа за разне изјаве:

 • лична изјава: лична исправа даваоца изјаве,
 • лична изјава са два сведока: лична исправа даваоца изјаве и личне
  исправе сведока.

Потребна документа за непокретност:

 • извод из земљишне књиге за непокретност која је предмет тужбеног захтева.


Потребна документа за брачне спорове:

 • тужба за развод брака: извод из матичне књиге венчаних и извод из матичне књиге рођених за малолетну децу,
 • тужбе за измену одлуке о поверавању малолетне деце: пресуда о разводу брака или ранија одлука о поверавању малолетне деце,
 • тужба за измену Одлуке о издржавању малолетне деце: пресуда о разводу брака или ранија Одлука о издржавању она која се мења,
 • тужба за утврђивање очинства: извод из МКР за дете чије се очинство утврђује,
 • тужба за оспоравање очинства: извод из МКВ и извод из МКР за дете чије се очинство оспорава.

Потребна документа за земљишно књижни упис:

 • за упис права својине: уговор или друга исправа која је основ за упис права својине,
 • за деобу непокретности: пријавни лист и копија плана.


У оквиру матичне службе издају се изводи из матичних књига, уверења о држављанству, уверења о слободном брачном стању, врши се пријава рођења детета, пријава смрти, издавање смртовница, пријава закључења брака, издају се потврде о животу, вршење увида у МК и издавање просте фотокопије из матичних списа.


Документација потребна за издавање извода из МКР, МКВ, МКУ и уверења о држављанству:

 • захтев,
 • доказ о уплаћеној такси.

Документација потребна за издавање уверења о слободном брачном стању:

 • захтев,
 • доказ о пребивалишту (лична карта на увид),
 • извод из МКР за лице са којим се закључује брак,
 • доказ о уплаћеној такси.

Документација потребна за одређивање личног имена новорођеног детета:

 • ако су родитељи у браку: присуство једног родитеља и извод из  МКВ и лична карта на увид
 • ако родитељи нису у браку: присуство оба родитеља, личне карте на увид и извид из МК за мајку


Документација потребна за пријаву смрти:

 • потврда о смрти издата од дома здравља, или
 • лична карта умрлог,
 • ако је лице умрло ван Мед. центра и лична карта лица које пријављује чињеницу смрти.

Документација потребна за пријаву закључења брака:

 • извод из МКР,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о слободном брачном стању (само за лица која су рођена ван територије Србије),
 • важеће личне карте,
 • доказ о уплаћеној такси.

Документација потребна за оверу потврде о животу:

 • образац потврде,
 • лична карта или пасош.