У сусрет јавној расправи о Плану развоја града Лознице

6. јун 2023.
sastanak-plan-razvoja-grada-2023

После вишемесечног рада и састанака чланова Кординационог тима и руководилаца радних група јуче је презентован Нацрт Плана развоја града Лознице за период од 2024. до 2030. године. Сходно одлуци Скупштине града Лознице од прошле године План развоја као  кровни плански документ најширег обухвата и највишег значаја за јединицу локалне самоуправ садржи преглед и анализу постојећег стања, визију, односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја и кратак опис одговарајућих мера које се даље разрађују средњорочним планом и другим документима јавних планова.

Приоритетни циљеви Плана развоја града Лознице су:

  • економски развој
  • развој саобраћаја и инфраструктуре
  • заштита животне средине, и
  • друштвени развој

Кроз широку лепезу учесника из разнородних стручних области од прве седнице 15. децембра 2022. године остварен је, како се оцењује, квалитетан  приступ свакој од ове четири области и директно укључивање заинтересованих страна из јавног, приватног и цивилног сектора. То је веома важно за дугорочно партнерство, истичу чланови Координационог тима.

Током протеклог периода организоване су  радионице, тематски округли столови, партнерски форум, упитници за сва четири развојна правца.

Наредни корак у процесу усвајања  Плана развоја представља спровођење јавне расправе о Нацрту  Плана развоја града Лознице, у складу са Законом о планском систему. Тако ће и најшира јавност бити замајац  садржаја овог документа.

Грађани  ће, већ од сутра бити у  прилици да дају сугестије и предлоге на Нацрт Плана развоја електронском поштом или личним  достављањем  образца за предлоге.

Након тога биће сачињен  Извештај о спроведеној  јавној расправи,  као  саставни део нацрта  Плана развоја  који  ће даље бити прослеђен на усвајање Скупштини града Лознице.