План генералне регулације за насељено место Лешница

Назив

Више

Текстуални део

План генералне регулације за насељено место Лешница

Графички део

Катастарски план са границом обухвата плана

Регулационо нивелациони план

 Број листа 3.1.

Број листа 3.2.

Број листа 3.3.


Број листа 3.4.

Број листа 3.5.

Број листа 3.6.

Број листа 3.7.

Број листа 3.8.


Број листа 3.9.

Број листа 3.10.


Број листа 3.11.

Број листа 3.12.


Број листа 3.13.


Број листа 3.14.


Број листа 3.15.


Број листа 3.16.

Број листа 3.17.

Број листа 3.18.


Број. листа 3.19.


Број листа 3.20.

Број листа 3.21.

Број листа 3.22.

Број листа 3.23.

План регулације површина јавних намена

Број листа 4.1.

Број листа 4.2.

Број листа 4.3.

Планирана намена површина

Број листа 5.1.

Број листа 5.2.

Број листа 5.3.

Подела простора на зоне и просторне целине

Број листа 6.1.

Број листа 6.2.

Број листа 6.3.

Заштита простора

Број листа 7.1.

Број листа 7.2.

Број листа 7.3.

План мреже и објеката комуналне инфраструктуре

Број листа 8.1.

Број листа 8.2.

Број листа 8.3.

Број листа 8.4.

Број листа 8.5.

Број листа 8.6.

Број листа 8.7.

Број листа 8.8.

Спровођење

Број листа 9.1.

Број листа 9.2.

Број листа 9.3.

Стратешка процена утицаја

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за насељено место Лешница на животну средину