План детаљне регулације стамбено-пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници

Назив

Више

Текстуални део

План детаљне регулације стамбено-пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници

Графички део

Катастарско-топографски план са границом

Постојећа намена површина

Планирана намена површина

Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије, спратност објеката и карактеристичне профиле јавних саобраћајних површина

План мреже и објеката инфраструктуре са синхро планом

План грађевинских парцела са смерницама за спровођење