План детаљне регулације Индустријске зоне “СЕВЕР” у Лозници

Назив

Више

Текстуални део

-

План детаљне регулације Индустријске зоне "СЕВЕР" у Лозници

Графички део

Катастарско топографска подлога са границом плана

Планирана намена површина

План саобраћаја, регулације и нивелације

План парцелације јавних намена

Синхрон план инсталација

Стратешка процена утицаја

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Индустријске зоне "СЕВЕР" у Лозници