ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Град Лозница приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Лозница.

Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Лознице подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске уније.

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних аспекатa развоја. Посебна пажња се посвећује проналаску решења за климатске и изазове заштите животне средине, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе, те подстицање развоја урбаних подручја. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Полазну основу за формулисање Стратегије представљају дефинисани правци развоја Републике Србије, Европске уније и града Лознице, кроз сагледавање европских, националних и локалних развојних докумената и докумената јавних политика, програма и пројеката који се реализују у граду Лозници.

Кроз процес израде Стратегије промовисаће се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, цивилног сектора и научно-истраживачког сектора у процесу одлучивања и партнерство међу институцијама.

Током израде Стратегије биће организовани тематски округли столови, радионице, форуми за стручне и јавне расправе, на којима ће се усаглашавати предложена решења.

 1. Успостављање институционалног оквира за израду Стратегије

– Одлука о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Лознице

– Решење о образовању Савета за развој урбаног подручја града Лознице

– Решење о формирању радне групе за израду стратегије развоја урбаног подручја града Лознице

2. Територијални обухват Стратегије

– Опис прелиминарног територијалног обухвата

– Прелиминарни обухват Лозница и Бања Ковиљача

– Прелиминарни обухват Тршић-Троноша

– Прелиминарни обухват Цер

3. Упитник за грађане/грађанке

– Позив

– Упитник се налази на следећем линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9ecasGoSB-M3zgQf8WU9NXjlkKnTVRGB-YJhAmbBqpCc0g/viewform

Сва питања, примедбе и коментаре у поступку израде Стратегије заинтересовани могу доставити путем имејл адресе: sudloznica@loznica.rs

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Лознице подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај странице је искључива одговорност Града Лознице и не одражава нужно ставове Европске уније.