Текстуални део – – Текстуални део – ПГР за насељено место Лозница .docx .pdf Документација – План функционалне организације насеља .pdf – План саобраћаја, регулације и нивелације (прегледна карта) .pdf  


Електросрбија – Електродистрибуција Лозница ЈКП “Топлана” Лозница КЈП “Наш дом” Лозница ЈП “Водовод и канализација” Лозница “Лозница-гас” д.о.о. Лозница Предузеће за телекомуникације ад. – Телеком Србија Одељење за ванредне ситуације – Шабац


Програм пописа незаконито изграђених објеката по зонама са динамиком вршења пописа Прилог – динамика пописа Број:  15/2016-III1 Датум:  11.01.2016. године


Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице: Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице Додатак пријави Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, бр.104/16) Контакт особе: Марија Перзић, дипл. правник, телефон: 015/879-293, е-mail: mperzicc@loznica.rs Корисни линкови: – База јединствене евиденције РГЗ-а    http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice