Контролне листе

Грађевинска инспекција
Поверени послови
КЛ-001-01/03 Грађевинска дозвола и пријава радова   .docx | .pdf
КЛ-002-01/03 Решење о одобрењу за извођење радова   .docx | .pdf
КЛ-003-01/03 Пријава завршетка израде темеља објекта   .docx | .pdf
КЛ-004-01/03 Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу   .docx | .pdf
КЛ-005-01/03 Надзор над коришћењем објекта   .docx | .pdf
КЛ-007-02/04 Програм одржавања зграде и опште стање зграде   .docx | .pdf
КЛ-008-01/02 Безбедност зграде – стање конструктивних грађевинских елемената зграде   .docx | .pdf
КЛ-009-01/03 Безбедност зграде – стање других грађевинских елемената зграде   .docx | .pdf
КЛ-010-01/03 Безбедност зграде – стање уређаја и опреме зграде   .docx | .pdf
КЛ-011-01/03 Безбедност зграде – стање инсталација зграде   .docx | .pdf
КЛ-012-01/03 Безбедност зграде – стање опреме и других елемената изван зграде   .docx | .pdf
 
Инспекција за заштиту животне средине
Поверени послови
Заштита од нејонизујућих зрачења
КЛ-01-02/03 Коришћење извора нејонизујућих зрачења   .docx | .pdf
Заштита животне средине у индустријским објектима
КЛ-01-01/04 Студија о процени утицаја   .docx | .pdf
КЛ-10-01/04 Заштита од буке у животној средини   .docx | .pdf
КЛ-11-01/04 Достава података   .docx | .pdf
КЛ-03-02/04 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења   .docx | .pdf
КЛ-05-02/03 Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења   .docx | .pdf
КЛ-08-01/04 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада   .docx | .pdf
  Алат за процену ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе   .xls    
Контрола управљања отпадом
КЛ-01-02/03 Оператер постројења за управљање отпадом   .docx | .pdf
КЛ-04-01/04 Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом   .docx | .pdf
  Алат за процену ризика оператера постројења за управљање отпадом   .xlsx    
  Водич за процену ризика и одређивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом   .doc | .pdf
             
Комунална инспекција
Изворни послови
ИД 01 Одлука о управљању, одржавању гробља и сахрањивању   .docx | .pdf
ИД 02 Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката   .docx | .pdf
ИД 03 Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката   .docx | .pdf
ИД 04 Одлука о постављању монтажних објеката на територији града Лознице   .docx | .pdf
ИД 05 Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина на заштити комуналних објеката   .docx | .pdf
ИД 06 Одлука о кућном реду   .docx | .pdf
ИД 07 Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини   .docx | .pdf
ИД 08 Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини   .docx | .pdf
ИД 09 Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката   .docx | .pdf
ИД 10 Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката   .docx | .pdf
ИД 11 Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката   .docx | .pdf
ИД 12 Одлука о држању домаћих животиња   .docx | .pdf
ИД 13 Одлука о држању домаћих животиња   .docx | .pdf
ИД 14 Одлука о држању домаћих животиња   .docx | .pdf
ИД 15 Одлука о држању домаћих животиња   .docx | .pdf
ИД 16 Одлука о градском водоводу и канализацији   .docx | .pdf
ИД 17 Одлука о градском водоводу и канализацији   .docx | .pdf
ИД 18 Одлука о градском водоводу и канализацији   .docx | .pdf
ИД 19 Обавезе професионалног управника зграде   .docx | .pdf
ИД 20 Обавезе управника зграде – физичко лице   .docx | .pdf
             
Саобраћајна инспекција        
Изворни послови
ИД 001 Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице   .docx | .pdf
ИД 002 Одлука о некатегорисаним путевима   .docx | .pdf
Поверени послови
  Контролна листа из области ванлинијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају   .doc | .pdf
  Контролна листа из области јавног превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају на основу Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о превозу ствари у друмском саобраћају   .doc | .pdf
  Контролна листа из области аутобуских станица на основу Закона о превозу у друмском саобраћају   .doc | .pdf
  Контролна листа из области линијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају   .doc | .pdf
  Контролна листа међународног линијског превоза путника у друмском саобраћају према одредбама Закона о међународном превозу у друмском саобраћају   .doc | .pdf
  Контролна листа из области ванлинијског превоза путника у међународном друмском саобраћају   .doc | .pdf
1.1 Контрола трупа пута и путног земљишта   .doc | .pdf
1.2.1 Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима   .doc | .pdf
1.2.2 Контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала (макадемски коловози)   .doc | .pdf
1.3.1 Контрола путних објеката – мостови   .doc | .pdf
2.1 Преглед пункта зимске службе, одобрења, сагласности и техничке документације   .doc | .pdf
3 Контрола периодичног одржавања пута   .doc | .pdf
4.1 Контрола изградње саобраћајних прикључака на земљишном (путном) појасу државних путева   .doc | .pdf
4.2 Контрола изградње (полагања) инсталација и постројења на земљишном (путном) и у заштитном појасу државног пута   .doc | .pdf
 – 4.3 Контрола изградње грађевинских објеката на државном путу и у заштитном појасу државног пута   .doc | .pdf
4.4 Контрола постављања рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (натписи) на државном путу односно поред тог пута   .doc | .pdf
4.5 Контрола изградње објеката у појасу контролисане изградње, укрштање државног пута са железничком пругом и другим путем, суседа јавног пута и осталих штетних радњи на државном путу   .doc | .pdf
4.6 Контрола извођења радова и вршења других штетних радњи од стране корисника државних путева   .doc | .pdf
4.7 Контрола ванредног (вангабаритног) превоза   .doc | .pdf
4.8 Контрола активности управљача државног пута на заштити путева   .doc | .pdf
             
Спортска инспекција        
КЛ-006-01/01 Организовање спортских припрема и кампова у земљи и иностранству   .docx   .pdf
КЛ-007-01/01 Испуњеност услова за обављање спортских активности – спортисти   .doc   .pdf
КЛ-008-01/01 Испуњеност услова за обављање спортских активности – спортски стручњаци   .doc   .pdf
КЛ-009-01/01 Испуњеност услова за обављање спортских активности – простор, спортска опрема, унутрашња организација и финансијска средства   .doc   .pdf
           
Туристичка инспекција        
01 Контрола радног времена у угоститељству   .docx | .pdf
02 Контрола наплате и уплате боравишне таксе   .docx | .pdf
03 Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности, које пружају од стране физичких лица   .xls    
04 Објекти домаће радиности, у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници   .xls    
05 Контрола услуга које пружа физичко лице у сеоском туристичком домаћинству   .xlsx    
06 Сеоска туристичка домаћинства у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници   .xls