Одштампај
ПДР Пословање и вишепородично становање на локацији Тржни центар

* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx, .dwg...).

Текстуални део
Текстуални део - План детаљне регулације "Пословање и вишепородично становање на локацији Тржни центар"
 .doc
 .pdf
      
Графички део
Извод из ПГР-а Лозница
   .pdf
План хидротехничке инфраструктуре
   .pdf
План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf
План намене површина са карактеристичним зонама и целинама    .pdf
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
   .pdf
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
   .pdf
Обухват плана
 .dwg
|
.pdf

Власнички статус земљишта
   .pdf

Постојеће стање
   .pdf

План гасификације и топлификације    .pdf