Одштампај
Измене и допуне ПГР Лозница

Текстуални део

Измене и допуне плана Генералне регулације за насељено место Лозница - предлог плана  .pdf
    
Графички део

Извод из плана Генералне регулације за насељено место Лозница (план функционалне организације насеља)
 .pdf

Обухват измена и допуна плана .pdf

План функционалне организације насеља (измене и допуне)  .pdf

План функционалне организације насеља - типичне насељске целине (измене и допуне)
 .pdf

План површина јавне намене (измене и допуне)
 .pdf

План саобраћаја, регулације и нивелацицје - детаљна карта 5.5 (измене и допуне)
 .pdf

План саобраћаја, регулације и нивелацицје - детаљна карта 5.9 .pdf
    
Документација
 Одлуке, извештаји, решења
  

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лозница  .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
 .pdf

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
 .pdf

Решење на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лозница
 .pdf
 Услови из ПГР Лозница
  

Електродистрибуција Лозница
 .pdf

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем "Урбоплан"
 .pdf

"Лозница-гас" д.о.о. Лозница
 .pdf

Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
 .pdf

КЈП "Наш дом"
 .pdf

МЗ Подриње, Лозничко Поље
 .pdf

Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
 .pdf

Телеком Србија
 .pdf

Јавно предузеће "Водовод и канализација"
 .pdf
    
Стратешка процена утицаја на животну средину
  

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
 .pdf