Одељење за привреду и локални економски развој

Обавља следеће послове који се односе на:


 • вршење послова Градске управе које се односе на индустрију, рударство, енергетику, електропривреду, снабдевање и трговину, грађевинарство (осим управних послова), саобраћај и везе, туризам и угоститељство, пољопривреду, ветеринарство, шумарство, ловство, риболовство, водопривреду, противградну заштиту, занатство и техничке услуге,
 • комасацију земљишта и уређење речних токова,
 • врши поверене послове везане за регистрацију приватних предузетника у складу са законом,
 • прати стање и проблеме у јавним предузећима и установама и предлаже Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града начин решавања истих,
 • припремање нацрта, прописа и других аката које доноси Скупштина града и њени органи из области привреде,
 • стручне послове који се односе на развојне планове општине, са законом и одлукама Скупштине града,
 • вршење стручних послова на организовању и коришћењу робних резерви Града, као и око удруживања и управљања средствима заједничких резерви формираних у Граду,
 • обављању послова у вези са проценом штета од елементарних непогода, сачињавању извештаја и сводних биланаса о висини штета насталих услед ових непогода,
 • праћење и анализирање кретања цена, дејства мера економске политике у области цена, као и спровођење Закона и других прописа којима се утврђују односи у области цена,
 • предлаже мере непосредне контроле цена и начин спровођења истих,
 • организовање и спровођење статистичког истраживања, прикупљања података о раду, анализира статистичке податке и о томе израђује одређене информације, извештаје, билтене и друге материјале, обавља и друге статистичке послове од интереса за град,
 • и друге послове у складу са законом.

Одељење за привреду издаје решења, уверења, потврде и то:


Решење о упису предузетничких радњи


Потребна документација:

 • захтев,
 • фотокопија лекарског уверења,
 • фотокопија санитарне књижице (само код делатности производње и намирница, угоститељства, здравствене делатности и сл),
 • доказ о школској спреми,
 • доказ да просторије, уређаји и опрема испуњавају услове у погледу заштите човекове околине, санитарне и друге услове (решења инспекција),
 • потврда да правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене делатности,
 • за аутопревознике и таксисте поред горе наведеног потребна је фотокопија возачке дозволе, саобраћајне дозволе и решење саобраћајног инспектора,
 • уверење Пореске управе да нема неизмирених обавеза,
 • признаница о уплати административних такси.

Решење о привременом престанку обављања делатности предузетничких радњи


Потребна документација:

 • захтев,
 • фотокопија решења о упису предузетничке радње,
 • признанице о уплати административних такси.

Решење о промени обављања делатности предузетничких радњи


Потребна документација:

 • захтев,
 • решење о упису предузетничке радње,
 • признанице о уплати административних такси.

Решење о престанку обављања делатности предузетничких радњи


Потребна документација:

 • захтев,
 • решење о упису предузетничке радње,
 • признанице о уплати административних такси.

Уверења и потврде о обављању делатности


Потребна документација:

 • захтев,
 • признанице о уплати административних такси.

Решење о промени намене земљишта


Потребна документација:

 • захтев,
 • урбанистичко техничка документација,
 • доказ о својини (уговор, поседовни лист и сл.),
 • признанице о уплати административних такси.

Решење о водопривредној сагласности


Потребна документација:

 • захтев,
 • пројектна документација,
 • признанице о уплати административних такси.

Уверење и потврде о обављању пољопривредне делатности


Потребна документација:

 • захтев,
 • доказ о обављању пољопривредне делатности,
 • признанице о уплати административних такси.

Решење о изузимању од забране заустављања или паркирања возила ради утовара или истовара робе


Потребна документација:

 • захтев,
 • фотокопија о упису у Регистар обављања делатности,
 • признаница о уплати административних такси.

Решење о привременом затварању за саобраћај улица и путева ради извођења радова


Потребна документација:

 • захтев,
 • одобрење за изградњу,
 • сагласност јавног предузећа које управља саобраћајном површином,
 • скицу места извођења радова,
 • потврда о уплаћеним средствима јавном предузећу за довођење саобраћајнице у првобитно стање,
 • признанице о уплати административних такси.

Ауто такси дозволе за правна лица


Потребна документација:

 • захтев,
 • фотокопија уписа у судски регистар,
 • решење саобраћајног инспектора,
 • признанице о уплати административних такси.

Решење о продужењу радног времена у угоститељству


Потребна документација:

 • захтев,
 • фотокопија решења о регистрацији угоститељске делатности,
 • изјаве организатора свечаности,
 • признанице о уплати административних такси.