Одељење за планирање и изградњу

Опис послова:

 • извод из урбанистичког плана, акти о урбанистичким пословима, урбанистички пројекти ради парцелације, измене урбанистичких планова, пријава израде темеља, заузимање јавних површина, пријем приговора и жалби.
 • одобрења за изградњу, пријава почетка извођења радова, употребне дозволе, решавање имовинско – правних и комунално – стамбених захтева, пријем приговора и жалби на решења.

Захтев за добијање информације о локацији


Прилози:

 • Копију плана катастарске парцеле,
 • Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
 • Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.
Образац Захтева за добијање информације о локацији

Захтев за потврђивање пројекта препарцелације / парцелације


 • Пројекат препарцелације / парцелације са пројектом геодетског обележавања,
 • Уплату на име административне таксе Буџету Републике Србије,
 • Уплату на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.
Образац Захтева за потврђивање пројекта препарцелације / парцелације


Захтев за издавање услова за исправку граница


Прилози:

 • Доказ о праву својине, односно закупа на кат.парцели; оверен,
 • Копију плана за предметну парцелу; не старију од 6 месеци,
 • Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
 • Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.
Образац Захтева за издавање услова за исправку граница

Захтев за издавање решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле


Прилози:

 • Доказ о праву својине на објекту (односно решење о легализацији); оверено,
 • Копију плана за предметну парцелу; не старију од 6 месеци,
 • Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
 • Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.
Образац Захтева за издавање решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцелеЗахтев за накнадно издавање Грађевинске дозволе (легализација)


Врста објекта:

1.
1.1.   
Породични стамбени објекат до 100м2;
1.2.   Стамбени објекат преко 100м2 са једним станом;
2.
2.1.   
Стамбени објекат са више станова;
2.2.   Стамбено-пословни објекат;
2.3.   Пословни и производни објекти.

У зависности од врсте објекта доставити следеће прилоге:

За врсту објекта под редним бројем 1.

 • Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту; oверен,
 • Фотографије објекта; x са све четри стране објекта,
 • Технички извештај о стању објекта, инсталација инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи свих надземних етажа објекта,
 • Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
 • Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

За врсту објекта под редним бројем 2.

 • Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту; оверен,
 • Фотографије објекта; x са све четри стране објекта,
 • Записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта, са спецификацијом посебних физичких делова који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском површином,
 • Пројекат изведеног објекта – за објекте за које је издато одобрење за изградњу од којег је одступљено,
 • Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
 • Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.
Образац Захтева за накнадно издавање Грађевинске дозволе (легализација)

Захтев за издавање накнадног решења о пријави радова за изградњу помоћних објеката (легализација)


Прилози:

 • Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту; oверен,
 • Фотографије помоћног објекта; 4x са све четри стране објекта,
 • Технички извештај о стању објекта, инсталација инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи свих надземних етажа објекта,
 • Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
 • Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.
Образац Захтева за издавање накнадног решења о пријави радова за изградњу помоћних објеката (легализација)