Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

Одељење за финансије и друштвене делатности обавља следеће послове:


Послове финансијске службе за органе Града: Скупштину града, Градоначелника, Градско већа, Градску управу и за јавно правобранилаштаво, и то:


 • билансирање јавних средстава и јавних издатака буџета Града,
 • учествује у припреми одлука за остваривање изворних јавних прихода и праћење њиховог спровођења,
 • макроекономску и фискалну анализу јавних средстава у функцији финансирања јавних потреба Града,
 • планирање, припрему и израду буџета Града,
 • финансијско рачуноводставене послове директних корисника буџетских средстава који се односе на учешћа у у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћеања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћања средстава,
 • благајничко пословање, вођења пословних књига и других евиденција по корисницима, усаглашавање потраживања и обавезе


Послове трезора Града и то:


 • финансијско планирање,
 • управљане средствима на консолидованом рачуну трезора Града,
 • управљање дугом,
 • буџетско рачуноводство и извештавање,
 • контролу расхода, која обухвата управљање процесима  одобравања преузимања обавеза, проверу пријама добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџтских средстава


У области дечје, социјалне и примарне здравствене заштите:


 • утврђивање права на дечји додатак,
 • утврђивање и обрачун и исплата породиљског права,
 • утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних инавалида рата,
 • накнаде борачко-инвалидских права,
 • социјална заштита и социјална политика,
 • социјалне и примарне здравствене заштите,
 • послови у вези статуса избеглих и прогнаних лица


У области друштвених делатности, омладине и спорта:


 • послови праћења рада, текућег одржавања образовних установа,
 • послови инспекцијског надзора,
 • послови праћења културног стваралаштва и програмског рада,
 • послови сарадње са спортским организацијама и њихово финансирање,
 • праћење одржавања спортских објеката,
 • сарадња са верским заједницама


У одељењу се врше стручни послови спровођења јавних набавки за потребе органа Града и послови који се односе на финансијско пословање месних заједница (комплетирање, ликвидирање, контирање и књижење документације) и друге књиговодствено финансијске послове за потребе месних заједница у складу са Законом и Стаутом.