Назив

Број

Датум

Више

Потврда урбанистичког пројекта – Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта спратности По+П+5 на к.п. 9080/1 и 9082, обе у КО Лозница

353-62/2024-V

02.07.2024. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта спратности По+П+5 на к.п. 9080/1 и 9082, обе у КО Лозница

Графички део

Графичка документација – Извод из ПГР-а за насељено место Лозница, Обухват урбанистичког пројекта, Катастарско топографски план, Постојеће стање, Урбанистичко решење – намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације, хидротехничке инфраструктуре, ТТ и ЕЕ инфраструктуре, топлификације и гасификације и Предлог пројекта парцелације

Идејно решење

Потврда урбанистичког пројекта – Урбанистички пројекат за уређење и изградњу вишепородичног стамбено- пословног обекта спратности По2+По1+П+5 на катастарским парцелама бр. 9213 и 9214

353-120/2023-V

07.05.2024

Текстуални део

Урбанистички пројекат за уређење и изградњу вишепородичног стамбено- пословног обекта спратности По2+По1+П+5 на катастарским парцелама бр. 9213 и 9214

Графички део

Урбанистичко решење намене површина

Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације – анализа прегледности

Потврда урбанистичког пројекта – Урбанистички пројекат за уређење слободних површина блока у Новом насељу на к.п. бр. 4983 (обухватајући и к.п. бр. 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994 и део к.п. 11945/1 КО Лозница)

353-173/2023-V

15.01.2024. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за уређење слободних површина блока у Новом насељу на к.п. бр. 4983 (обухватајући и к.п. бр. 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994 и део к.п. 11945/1 КО Лозница)

Графички део

Типичне насељске целине

Регулационо-нивелационо решење локације

Карактеристични попречни профили

План намене површина – композициони план

Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре

Потврда урбанистичког пројекта – Урбанистички пројекат за изградњу двострано узиданог стамбеног објекта у низу спратности Су-П-4, к.п. К.О. Лозница, Лозница

353-127/2023-V

14.12.2023. године


Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу двострано узиданог стамбеног објекта у низу спратности Су-П-4, к.п. К.О. Лозница, Лозница

Графички део

Извод из ПДР-а блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници

Урбанистичко решење намене површина

Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације

Предлог пројекта препарцелације

Идејно решење

Потврда урбанистичког пројекта – Урбанистички пројекат за изградњу к.п. бр. 2347, 4450 и 2410/4 К.О. Доњи Добрић

353-29/2023-V

25.05.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу к.п. бр. 2347, 4450 и 2410/4 К.О. Доњи Добрић

Графички део

Обухват урбанистичког пројекта

.pdf


Потврда урбанистичког пројекта – Урбанистички пројекат за кп. бр. 4718, део кп. бр. 4525/1, део кп. бр. 4531/4, део кп. бр. 4720, део кп. бр. 4725/8 и део кп. бр. 4725/9 КО Лозница

353-112/2023-V

02.08.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат та кп. бр. 4718, део кп. бр. 4525/1, део кп. бр. 4531/4, део кп. бр. 4720, део кп. бр. 4725/8 и део кп. бр. 4725/9 КО Лозница

Решење о исправци Потврде

24.04.2024. године

Потврда урбанистичког пројекта – Урбанистички пројекат за уређење кп. бр. 550/4 К.О. Бања Ковиљача у Бањи Ковиљачи и изградњу санитарног објекта – јавног тоалета

353-113/2023-V

02.08.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за уређење кп. бр. 550/4 К.О. Бања Ковиљача у Бањи Ковиљачи и изградњу санитарног објекта – јавног тоалета

Потврда урбанистичког пројекта – Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу дела улице Митра Бакића у Лозници (део 2865, 2729, 2728/1, 2866, 2724, све у КО Лозница)

351-108/2023-V

02.08.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу дела улице Митра Бакића у Лозници (део 2865, 2729, 2728/1, 2866, 2724, све у КО Лозница)

Графички део

Катастарско топографски план са гранисом УП

План препарцелације

Регулационо-нивелационо решење

Синхрон план

Ситуација и карактеристичан попречни пресек

Подужни и попречни профили

Решење о исправци Потврде

09.04.2024. године

Потврда урбанистичког пројекта – Урбанистички пројекат за изградњу рибњака на катастарским парцелама 825 и 826 КО Шор у оквиру постојећег комплекса сеоског домаћинства Липнички Шор, на територји града Лознице

353-179/2023-V

21.11.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу рибњака на катастарским парцелама 825 и 826 КО Шор у оквиру постојећег комплекса сеоског домаћинства Липнички Шор, на територји града Лознице

Графички део

План намене површина по ПП-у

Регулационо-нивелациони план са саобраћајним решењима