Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији града Лознице


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА : Прекњижавање новчаних средстава


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА : Повраћај новчаних средстава


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА : Отпис дуговања по основу јавних прихода


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА : Отпис дуговања по основу застарелости потраживања


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА : Одлагање плаћања пореског дуга


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА : Захтев за излазак пореског инспектора на терен


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА : Пореско уверење


Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору


Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Лознице и опште одредбе


Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама на територији града
Лознице


Одлука о изменама и допунама одлуке о боравишној такси


Одлука о боравишној такси и основне одредбе


Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси органу јединице локалне самоуправе


Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду Лозница


Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији града Лознице


Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Лознице


Одлука о накнадама за коришћење јавних добара на територији града Лознице и уводне одредбе