Јавно достављање

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
“Службени гласник РС”, бр. 18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

 

  1. Јавно достављање врши се:
    a)  ако ниједан други начин достављања није могућ;
    б)  ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
    в)  у другим случајевима одређеним законом.
  2. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
  3. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.