Значајни линкови за МСП

Значајни линкови за МСП

Уколико желите да инвестирате у развој пословања и добијете значајне информације за пословање у приватном сектору можете доћи до корисних информација на следећим сајтовима:

» Агенција за привредне регистре
www.apr.gov.rs
» Фонд за развој Републике Србије
www.fondzarazvoj.gov.rs
» Привредна комора Србије
www.pks.rs
» Регионална привредна комора Ваљево
www.inwestserbia.com
» Национална агенција за регионални развој
www.narr.gov.rs
» РРА ППР д.о.о.
www,rrappr.rs
» Министарство привреде
www.privreda.gov.rs
» Министарство финансија
www.mfin.gov.rs
» Национална служба за запошљавање
www.nsz.gov.rs
» Национална алијанса за локални економски развој
www.naled-serbia.org
» Информације на тему издавања грађевинских дозвола
www.gradjevinskedozvole.org
» Републички геодетски завод
www.rgz.gov.rs
» Електродистрибуција Лозница
www.edloznica.co.rs
» Основни суд у Лозници
www.lo.rs.sud.rs
» МУП Републике Србије
www.mup.gov.rs
» Дом здравља Лозница
www.dzloznica.co.rs
» Општа болница Лозница
www.bolnicaloznica.rs
» Агенција за приватизацију
www.priv.rs
» Народна банка Србије
www.nbs.rs
» Портал е-Управа Републике Србије
www.euprava.gov.rs
» Пореска управа
www.poreskauprava.gov.rs
» Списак јавних бележника
www.beleznik.org
» Катастар непокретности
www.rgz.gov.rs
» Електронски регистар административних поступака
www.loznica.rs/erlo
» Републички завод за статистику
www.stat.gov.rs