Odštampaj
SKGO o grejanju gradova

Upućivanjem Inicijative za korekciju aktuelne politike formiranja cena komunalnih proizvoda i usluga Vladi Republike Srbije, SKGO je još početkom 2009. godine ukazala na to da kontinuiran rast cena energenata na svetskom tržištu nije kompenzovan od strane državnih organa odgovarajućom korekcijom politike cena proizvoda i usluga JKP. Analize koje su obavljene u gradovima i opštinama ukazuju na to da su cene komunalnih usluga ekonomski neodržive i da je to ključna prepreka za očuvanje i unapređenje kvaliteta komunalnih sistema.
            Prvi korak u rešavanju ovakve situacije treba da bude ukidanje Uredbe o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave. SKGO smatra da bi istovremeno sa ukidanjem sporne Uredbe trebalo pristupiti donošenju Strategije reforme javnih komunalnih preduzeća, koja bi, između ostalog, trebalo da se bavi i sistemskim definisanjem metodologije formiranja cena komunalnih prizvoda i usluga.
            U skladu sa navedenom Uredbom, dozvoljena je korekcija cena komunalnih usluga u skladu sa projektovanom stopom inflacije za godinu za koju se donosi program poslovanja preduzeća, pri čemu se ne uzima u obzir rast cena ulaznih parametara (gasa, mazuta), dok bi eventualna jednostrana korekcija cena komunalnih usluga od strane lokalnih vlasti dovela do privremene obustave prenosa transfernih sredstava. Ovakav pristup za posledicu ima poslovanje velikog broja JKP sa gubitkom, što dovodi do obaranja nivoa kvaliteta usluga.
            SKGO skreće pažnju na neophodnost sistemskog definisanja metodologije formiranja cena proizvoda i usluga javnih komunalnih preduzeća, koja će uvažiti princip pokrića svih troškova njihovog poslovanja i omogućiti razvoj komunalnog sektora i investiranje u infrastrukturu. Ovakav pristup mora da podrazumeva i donošenje odgovarajućih pratećih mera socijalne politike na lokalnom nivou, kojima će se omogućiti pristup osnovnim komunalnim proizvodima i uslugama domaćinstvima sa nižim primanjima.