Одштампај
Измене и допуне ПДР блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници


Текстуални део

Текстуални део - Измене и допуне Плана детаљне регулације између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
   .pdf
      
Документација
    

ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак Лозница
   .pdf

Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуне Плана детаљне регулације између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измена и допуне Плана детаљне регулације између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Измена и допуне Плана детаљне регулације између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници   .pdf

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Лозница - Копија плана
   .pdf

Подаци из катастра непокретности
   .pdf

ЈКП "Топлана-Лозница"
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација" Лозница
   .pdf

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад
   .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
   .pdf

Одлука о изради Измена и допуне Плана детаљне регулације између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници   .pdf

Одлука о доношењу Измена и допуне Плана детаљне регулације између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници   .pdf
      
Графички део
 
Постојеће стање
    
 
Извод из ПДР блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници   .pdf
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница   .pdf
 
Обухват плана
   .pdf
 
Планско решење
    
 
План саобраћаја, регулације и нивелације   .pdf
 
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
   .pdf
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте
   .pdf
 
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
   .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре   .pdf
 
Попречни профили саобраћајница са инфраструктуром
   .pdf
 
План гасификације и топлификације
   .pdf
 
Композициони план
   .pdf
 
Синхрон план
   .pdf