Одштампај
ПДР блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници

Текстуални део

Текстуални део - ПДР блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници    .pdf
      
Документација
    

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта ПДР блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт ПДР блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници   .pdf

Извештај о обављеном раном јавном увиду у ПДР блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници   .pdf
 ...
    
      
Графички део
 Постојеће стање
    
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница   .pdf
 
Обухват плана  .dwg.pdf
 
Постојеће стање   .pdf
 
Власнички статус земљишта   .pdf
 
Планско стање  
 
 
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте
   .pdf
 
Композициони план
   .pdf
 

План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf
 
 

Попречни профили саобраћајница   .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре   .pdf
 План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
   .pdf
 План гасификације    .pdf
 Синхрон план   .pdf
 Попречни профили са инфраструктуром
   .pdf
 
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
   .pdf