Одштампај
Урбанистички пројекти

* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx, .dwg...).
 
1.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев ФК "Гучево", Бања Ковиљача  .pdf
 Урбанистички пројекат - Изградња спортско-рекреативног комплекса на к.п. 427/2, К.О. Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 353-67/2013-V   
 Датум: 30.12.2014. године   
     
2.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев Милан Ђаковић, Лозница
  .pdf
  Текстуални део   
  
Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 3518/2 и К.О. Лозница  .pdf
      
  
Графика - урбанистички део   
  Извод из ПГР-а Лознице
  .pdf
  Постојеће стање и граница обухвата
  .pdf
  План саобраћаја, нивелације и регулације
  .pdf
  План намене површина  .pdf
  План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
  .pdf
  План хидротехничке инфраструктуре
  .pdf
  План гасоводне мреже
  .pdf
       
  Графика - архитектонски део
   
  Сутерен 1
  .pdf
  Сутерен 2
  .pdf
  Приземље
  .pdf
  I спрат
  .pdf
  II - V спрат
  .pdf
  Изглед крова
  .pdf
  Подужни пресек
  .pdf
  Попречни пресек
  .pdf
  Изглед са улице
  .pdf
  Бочни изглед (запад)
  .pdf
  Бочни изглед (исток)
  .pdf
  Изглед из дворишта
  .pdf
      
  Документација   
  Обавештење - Одељење за планирање и изградњу
  .pdf
  Ситуациони план
  .pdf
  ЈКП "Топлана-Лозница", Лозница
  .pdf
  "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о., Краљево
  .pdf
  Информација о локацији
  .pdf
  Изјава - власник парцеле
  .pdf
  Извод из листа непокретности
  .pdf
  "Лозница-гас" д.о.о., Лозница
  .pdf
  Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
  .pdf
  Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д.
  .pdf
  ЈП "Водовод и канализација"
  .pdf
  
Захтев
  .pdf
 Број: 353-156/2014-V   
 Датум: 13.02.2015. године   
     
3.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница", Лозница
  .pdf
 Урбанистички пројекат - Изградња објекта топлане на локацији "Лагатор" на к.п. 3493/13, К.О. Лозница
  .pdf
 Број: 353-61/2015-V   
 Датум: 28.07.2015. године   
       
4.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев "ЛЕДЕНА ЛОЗИЦА" д.о.о., Лозница
  .pdf
 Урбанистички пројекат - Изградња објекта хладњаче за прихватање, дораду и смрзавање воћана к.п. 4533/37, К.О. Лозница
  .pdf
 Број: 353-22/2016-V   
 Датум: 12.05.2016. године   
       
5.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев "ЛЕДЕНА ЛОЗИЦА" д.о.о., Лозница  .pdf
 Урбанистички пројекат - Изградња на к.п. 4725/2, К.О. Лозница
  .pdf
 Број: 353-14/2016-V   
 Датум: 23.05.2016. године   
       
6.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев "РАДИНГ" СГР, Лозница
  .pdf
  Текстуални део   
  
Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. 8488, К.О. Лозница  .pdf
      
  Графички део
   
  Извод из ПГР-а за насељено место Лозница - План функционалне организације насеља - Типичне насељске целине
  .pdf
  Извод из ПГР-а за насељено место Лозница - План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
  Постојеће стање
  .pdf
  План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
  План намене површина
  .pdf
  План хидротехничке инфраструктуре
  .pdf
  План ТТ инфраструктуре
  .pdf
  План гасификације
  .pdf
      
  Идејно архитектонско решење
   
  Технички опис
  .pdf
  Архитектура
 .dwg 
  Модел
   
  Слика 1
  .jpg
  Слика 2
  .jpg
  Слика 3
  .jpg
  Слика 4
  .jpg
  Слика 5
  .jpg
  Слика 6
  .jpg
  Слика 7
  .jpg
  Слика 8
  .jpg
  Слика 9
  .jpg
  
Слика 10
  .jpg
       
  Документација
   
  ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд
  .pdf
  Геодетска ситуација
  .pdf
  Препис листа непокретности
  .pdf
  Комунално јавно предузеће "Наш Дом"
  .pdf
  Копија плана
  .pdf
  Локацијски услови
  .pdf
  "Лозница-гас" д.о.о., Лозница
  .pdf
  Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу  .pdf
  Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д.  .pdf
  ЈКП "Топлана-Лозница", Лозница
  .pdf
  Уговор о продаји
  .pdf
  ЈП "Водовод и канализација", Лозница
  .pdf
 Број: 353-24 и 52/2016-V   
 Датум: 23.08.2016. године   
       
7.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев "ТИМ ЛО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
  .pdf
 Урбанистички пројекат - Изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта на К.П. 8680, КО Лозница
  
.pdf
 Број: 353-43/2016-V   
 Датум: 02.09.2016. године   
       
8.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев Јована Гвозденовић, Лозница
  .pdf
 Урбанистички пројекат - Изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта на К.П. 3526, КО Лозница  .pdf
  Графички део   
  Извод из ПГР-а Лознице
  .pdf
  План намене површина
  .pdf
  План саобраћаја
  .pdf
  План хидротехничке инфраструктуре  .pdf
  План ЕЕ инфраструктуре  .pdf
  Објекат
 .dwg 
   Основа темеља   .pdf
   Основа подрума  .pdf
   Основа приземља
  .pdf
   Основа 1. спрата
  .pdf
   Основа 2. спрата
  .pdf
   Основа 3. спрата
  .pdf
   Основа 4. спрата
  .pdf
   Изглед крова
  .pdf
   Пресек 1-1
  .pdf
   Пресек 2-2
  .pdf
   Улични изглед
  .pdf
   Бочни изглед
  .pdf
   Бочни изглед 2
  .pdf
   Дворишни изглед
  .pdf
 Број: 353-31/2017-V   
 Датум: 14.09.2017. године   
       
9.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев Град Лозница - Градска управа
  .pdf
  Текстуални део   
  
Урбанистички пројекат за изградњу локалног надземног и подземног цевовода за дистрибуцију гаса (ван зграда): Лозница ("Плоча") - Воћњак - Тршић  .pdf
      
  Графички део
   
  Извод из плана
  .pdf
  Постојеће стање
  .pdf
  Планирано стање
  .pdf
  План хидротехничке инфраструктуре
  .pdf
  План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
  .pdf
  Синхрон план
  .pdf
  Карактеристични профили са инсталацијама
  .pdf
       
  Документација
   
  Геодетске подлоге
   
  Топографски план - Клубачко гробље - Тршић Школа
  .pdf
  Катастарско-топографски план - Лозница - Тршић - лист 1   .pdf
  Катастарско-топографски план - Лозница - Тршић - лист 2   .pdf
  Катастарско-топографски план - Лозница - Тршић - лист 3   .pdf
  Катастарско-топографски план - Лозница - Тршић - лист 4   .pdf
  Катастарско-топографски план - Лозница - Тршић - лист 5   .pdf
  Катастарско-топографски план - Лозница - Тршић - Воћњак - лист 6   .pdf
  Катастарско-топографски план - Лозница - Тршић - Воћњак - лист 7  .pdf
  Услови
   
  ЕПС Дистрибуција
  .pdf
  
Ситуација - положај каблова
 .dwg.pdf
  Лозница гас
  .pdf
  
Прилог
 .dwg.pdf
  Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој"
  .pdf
  Министарство унутрашњих послова
  .pdf
  ЈВП "Србијаводе", Београд
  .pdf
  Телеком Србија
  .pdf
  
ГАС Тршић ПМ Тршић и ПМ Лозница К15
 .dwg.pdf
  ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .dwg.pdf
  Слика 1
  .jpg
  Слика 2
  .jpg
  Слика 3
  .jpg
  Слика 4
  .jpg
  
Слика 5
  .jpg
  Слика 6
  .jpg
  Слика 7
  .jpg
  Слика 8
  .jpg
  Слика 9
  .jpg
  Слика 10
  .jpg
  Слика 11
  .jpg
  
Слика 12
  .jpg
  Извештај   
  Извештај о Урбанистичком пројекту за изградњу локалног цевовода за дистрибуцију гаса Лозница ("Плоча") - Воћњак - Тршић  .pdf
       
  Идејно решење
   
  Идејно решење - локални надземни и подземни цевовод за дистрибуцију гаса (ван зграда): Лозница ("Плоча") - Воћњак - Тршић
  .pdf
  
Цртеж
 .dwg.pdf
 Број: 353-61/2017-V   
 Датум: 29.09.2017. године   
       
10.
Потврда урбанистичког пројекта - захтев "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
  .pdf
  Текстуални део
  .pdf
  Графички прилози
  .pdf
  План намене површина   .pdf
 Број: 353-122/2018-V   
 Датум пријема и објаве: 10.12.2018. године   
     
11.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ "Лозница" - захтев Друштво за производњу, промет и услуге "МН" д.о.о., Лозница
  .pdf
 Текстуални део
   
 
Урбанистички пројекат за изградњу МХЕ "Лозница"  .pdf
 Графички део
   
 
Диспозиција предметног подручја у односу на непосредно окружење
  .pdf
 
Катастарско-топографски план са границом обухвата урбанистичког пројекта
  .pdf
 
Регулационо нивелациони план
  .pdf
 Идејно решење
   
 
Главна свеска идејног решења
  .pdf
 
Пројекат хидротехничких инсталација
  .pdf
 
Пројекат машинских инсталација
  .pdf
      
12.Потврда урбанистичког пројекта за уређење слободних површина блока између улица Бранка Радичевића, Београдске, Светог Саве и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници - захтев Град Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за уређење слободних површина блока између улица Бранка Радичевића, Београдске, Светог Саве и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
  .pdf
 Графички део   
 
Урбанистичко решење уређења простора
  .pdf
 
Регулационо нивелационо решење
  .pdf
 
Нумерички показатељи предлог парцелације
  .pdf
      
13.Потврда урбанистичког пројекта уређења слободних површина блока између улица Драгољуба Поповића, Светог Саве и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници - захтев Град Лозница  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат уређења слободних површина блока између улица Драгољуба Поповића, Светог Саве и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници  .pdf
 Графички део   
 
Урбанистичко решење уређења простора  .pdf
 

– 

Регулационо и нивелационо решење  .pdf
 
Нумерички показатељи. Предлог парцелације  .pdf
      
14.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу купалишта у Лозници на КП 12791/1 у КО Лозница
  .pdf
 
Текстуални део, графика и ИДР
*преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .rar1 .rar2
 Број: 353-55/2019-V   
 Датум: 20.06.2019. године   
      
15.Потврда урбанистичког пројекта за уређење сеоског трга у Доњем Добрићу на КП 4421, 4201, 4445 и 4448 КО Доњи Добрић
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за уређење сеоског трга у Доњем Добрићу на КП 4421, 4201, 4445 и 4448 КО Доњи Добрић  .pdf
 Графички део   
 
Графички прилози
  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење
*преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .rar1 .rar2
 Број: 353-6/2019-V   
 Датум: 28.06.2019. године   
      
16.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 5119/2 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 5119/2 у КО Лозница  .pdf
 Графички део   
 
План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење  .pdf
 Број: 353-5/2019-V   
 Датум: 13.05.2019. године   
      
17.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП 15629 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП 15629 у КО Лозница
*преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .rar1 .rar2
 Број: 353-24/2019-V   
 Датум: 24.04.2019. године   
      
18.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу сале за физичко вежбање на КП 8576 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу сале за физичко вежбање на КП 8576 у КО Лозница  .pdf
 Графички део   
 
План намене површина  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење  .pdf
 Број: 353-35/2019-V   
 Датум: 16.05.2019. године   
      
19.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу фудбалског стадиона у Лозници на КП 3492, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3499/4, 3500/5, 3501/1, 3501/2, 3723/2 и 3806 у КО Лозница
  .pdf
 
Текстуални део, графика и ИДР
*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .rar1 .rar2
.rar3
.rar4
.rar5
.rar6
.rar7
.rar8
.rar9
.rar10
.rar11
.rar12
.rar13
.rar14
.rar15
 Број: 353-52/2019-V   
 Датум: 12.06.2019. године   
      
20.Потврда урбанистичког пројекта за уређење слободних површина блока између улица Ђуре Јакшића, Бранка Радичевића и Светог Саве у Лозници
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за уређење слободних површина блока између улица Ђуре Јакшића, Бранка Радичевића и Светог Саве у Лозници  .pdf
 Графички део   
 
Предлог решења
  .rar
 
Регулационо и нивелационо решење
  .pdf
 
Нумерички показатељи
  .rar
 Идејно решење   
 
Идејно решење
*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .rar1 .rar2
.rar3
.rar4
.rar5
.rar6
 Број: 353-47/2019-V   
 Датум: 28.06.2019. године   
      
21.Потврда урбанистичког пројекта за уређење слободних површина блока између улица Београдска, Бранка Радичевића, Генерала Јуришића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за уређење слободних површина блока између улица Београдска, Бранка Радичевића, Генерала Јуришића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници  .pdf
 Графички део   
 
Предлог решења - вер. 1.  .pdf
 
Предлог решења - вер. 2.  .pdf
 
Регулација и нивелација - вер. 1.  .pdf
 
Регулација и нивелација - вер. 2.  .pdf
 
Нумерички показатељи - вер. 1.  .pdf
 
Нумерички показатељи - вер. 2.  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење
*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .rar1 .rar2
.rar3
.rar4
.rar5
.rar6
.rar7
.rar8
 Број: 353-29/2019-V   
 Датум: 28.06.2019. године   
      
22.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+4+Пс до По+Пр+5+Пс на КП 8550 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+4+Пс до По+Пр+5+Пс на КП 8550 у КО Лозница .docx
.pdf
 Графички део   
 
Урбанистичко решење намене површина
  .pdf
 
Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење  .pdf
 Број: 353-109/2018-V   
 Датум: 13.08.2019. године   
      
23.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу на КП 2592/1 и 2592/2 у КО Бања Ковиљача
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу на КП 2592/1 и 2592/2 у КО Бања Ковиљача .docx.pdf
 Графички део   
 
План намене површина
  .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење  .pdf
 Број: 353-129/2019-V   
 Датум: 03.06.2019. године   
      
24.
Потврда урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП 3500/14 и 3500/15 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део
   
 - Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП 3500/14 и 3500/15 у КО Лозница   .pdf
 Графички део
   
 
План намене површина
   .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf
 Идејно решење
   
 
Идејно решење
   .pdf
 Број: 353-43/2019-V
   
 Датум: 03.10.2019. године
   
     
25.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта, спратности Пр+1 на КП 8805 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта, спратности Пр+1 на КП 8805 у КО Лозница

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .rar1 .rar2
.rar3
.rar4
 Број: 353-125/2019-V   
 Датум: 03.02.2020. године   
     
26.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности Пр+4 на КП 3598 у КО Лозница  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности Пр+4 на КП 3598 у КО Лозница  .pdf
 Графички део   
 
Извод из ПДР-а
  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење  .pdf
 Број: 353-51/2019-V   
 Датум: 05.02.2020. године   
     
27.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу пословно-производног објекта спратности од Пр до Пр+2 на КП 15630 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу пословно-производног објекта спратности од Пр до Пр+2 на КП 15630 у КО Лозница  .pdf
 Графички део   
 
План саобраћаја, нивелације и регулације
  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење
  .rar/.pdf
 Број: 353-42/2020-V   
 Датум: 09.09.2020. године   
     
28.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+Су+Пр+5 на КП 3780 у КО Лозница  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+Су+Пр+5 на КП 3780 у КО Лозница  .pdf
 Графички део   
 
Урбанистичко решење намене површина
  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење  .pdf
 Број: 353-30/2020-V   
 Датум: 03.09.2020. године   
     
29.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу на КП 9199, 9200 и 9201 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу на КП 9199, 9200 и 9201 у КО Лозница  .pdf
 Графички део   
 
Извод из ПГР-а за насељено место Лозница
  .pdf
 
Обухват урбанистичког пројекта
  .pdf
 
Геодетски снимак на катастарској парцели
  .pdf
 
Постојеће стање
  .pdf
 
Урбанистичко решење намене површина
  .pdf
 
Урбанистичко решење паркирања
  .pdf
 
Урбанистичко решење - положај објекта
  .pdf
 
Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 
Урбанистичко решење хидротехничке инфраструктуре
  .pdf
 
Урбанистичко решење ЕЕ и ТТ инфраструктуре
  .pdf
 
Урбанистичко решење гасификације и топлификације
  .pdf
 
Предлог пројекта препарцелација
  .pdf
 
Анализа локације
  .pdf
 Идејно решење   
 
Идејно решење
  .pdf
 Документација   
 
Услови ("Лозница-гас" д.о.о., Лозница, ЕПС Дистрибуција...)  .pdf
 Број: 353-60/2020-V   
 Датум: 10.12.2020. године   
     
30.Потврда урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу објекта социјалног становања и приступне саобраћајнице на катастарским парцелама 4857/4, 4857/5, 4857/20 и 4858/1 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу објекта социјалног становања и приступне саобраћајнице на катастарским парцелама 4857/4, 4857/5, 4857/20 и 4858/1 у КО Лозница

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .pdf/.rar1
.pdf/.rar2
.pdf/.rar3
.pdf/.rar4
.pdf/.rar5

 Број: 353-84/2020-V   
 Датум: 22.12.2020. године   
     
31.Потврда урбанистичког пројекта са елементима парцелације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на катастарској парцели број 3848 у КО Лозница
  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат са елементима парцелације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на катастарској парцели број 3848 у КО Лозница  .pdf
 Графички део   
 
Урбанистичко решење намене површина
  .pdf
 
Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 Број: 353-117/2020-V   
 Датум: 08.03.2021. године   
     
32.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности Пр+5 на КП 8602 у КО Лозница  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности Пр+5 на КП 8602 у КО Лозница  .pdf
 Графички део   
 
Идејно решење

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .pdf/.rar1
.pdf/.rar2
 
Извод из Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
  .pdf
 Број: 353-56/2020-V   
 Датум: 27.04.2021. године   
     
33.Потврда урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на КП број 5254/1 и део катастарске парцеле 5254/2 у КО Лозница  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на КП број 5254/1 и део катастарске парцеле 5254/2 у КО Лозница

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .pdf/.rar1
.pdf/.rar2
.pdf/.rar3
.pdf/.rar4
 Број: 353-39/2021-V   
 Датум: 27.04.2021. године   
     
34.Потврда урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на катастарским парцелама број 5146, 5149 и 5150 у КО Лозница  .pdf
 Текстуални део   
 
Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на катастарским парцелама број 5146, 5149 и 5150 у КО Лозница

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
  .pdf/.rar1
.pdf/.rar2
 Број: 353-34/2021-V   
 Датум: 06.05.2021. године