Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

ПДР индустријске зоне Зајача у Зајачи


* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

Књига 1
Текстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи
   .pdf
      
 Прилози
    
 
Анализа постојећег катастарског стања парцела са приказом власништва према листовима непокретности
   .pdf
 
Границе ПДР-а и планирана намена површина са поделом на целине, зоне и подзоне
   .pdf
 
План нивелације и регулације
   .pdf
 
Попречни пресеци саобраћајница
   .pdf,
.pdf
 
План парцелације са поделом на јавно и остало земљиште и локације и зоне за које је обавезна израда урбанистичких пројеката
   .pdf
 
План водовода и канализације
   .pdf
 
План електроенергетике, ТТ мреже и гасовода
   .pdf
       
Књига 2
    

Одлука о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи и Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну
   .pdf

Катастарско топографски план
   .pdf
 
Катастарско топографски план 1
   .pdf
 Катастарско топографски план 2
   .pdf
 Катастарско топографски план 3    .pdf
 Катастарско топографски план 4    .pdf
 Катастарско топографски план 5    .pdf
 Катастарско топографски план 6
   .pdf
 Катастарско топографски план 7    .pdf
 Катастарско топографски план 8
   .pdf
 Катастарско топографски план 9
   .pdf
 Катастарско топографски план 10
   .pdf
 Катастарско топографски план 11
   .pdf
 Катастарско топографски план 12
   .pdf
 Катастарско топографски план 13
   .pdf
 Катастарско топографски план 14    .pdf
 Катастарско топографски план 15
   .pdf

Копија плана
   .pdf
 Листови непокретности    
 
Преглед парцела у обухвату ПДР-а
   .pdf
 
Лист непокретности 69 к.п. 1103
   .pdf
 Лист непокретности 75 к.п. 743-1
   .pdf
 Лист непокретности 106
   .pdf
 Лист непокретности 106 к.п. 505, 694 и 717
   .pdf
 Лист непокретности 110 к.п. 673-2
   .pdf
 Лист непокретности 122 к.п. 742
   .pdf
 Лист непокретности 134 к.п. 688-2
   .pdf
 Лист непокретности 182 к.п. 743-3
   .pdf
 Лист непокретности 237 к.п. 691-1
   .pdf
 Лист непокретности 257 к.п. 649-6
   .pdf
 Лист непокретности 264 к.п. 743-4
   .pdf
 Лист непокретности 267 к.п. 691-3
   .pdf
 Лист непокретности 311 к.п. 727-3   .pdf
 Лист непокретности 315 к.п. 691-4
   .pdf
 Лист непокретности 347 к.п. 685-2
   .pdf
 Лист непокретности 379 к.п. 649-10
   .pdf
 Лист непокретности 427 к.п. 649-7
   .pdf
 Лист непокретности 428 к.п. 692-5
   .pdf
 Лист непокретности 429 к.п. 649-14
   .pdf
 Лист непокретности 431 к.п. 692-7
   .pdf
 Лист непокретности 432 к.п. 692-9
   .pdf
 Лист непокретности 433 к.п. 741-2
   .pdf
 Лист непокретности 454 к.п. 649-9, 691-2, 689 и 690
   .pdf
 Лист непокретности 456 к.п. 649-12
   .pdf
 
Лист непокретности 457 к.п. 649-11
   .pdf
 Лист непокретности к.п. 686
   .pdf
       
 Услови и докуменатација надлежних органа
    
 ЈП "Електромрежа Србије"
   .pdf
 "Елетросрбија" д.о.о. ЕД Лозница
   .pdf
 Телеком Србија
   .pdf
 ЈП Путеви Србије
   .pdf
 ЈП "Град" Лозница
   .pdf
 ЈП "Водовод и канализација"   .pdf
 КЈП "Наш дом"
   .pdf
 
Јавно водпривредно предузеће "Србијаводе"   .pdf
.pdf
 Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
   .pdf
 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
   .pdf
 ЈП за газдовање шумама "Србијашуме"
   .pdf
 ЈП "Србијашуме" Београд, ШГ "Борања" Лозница
   .pdf
 Град Лозница - Група за послове заштите и унапређења животне средине
   .pdf
 Завод за заштиту природе Србије
   .pdf
 Завод за заштиту споменика културе - графика
   .pdf
 Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" - План заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде    .pdf
 Републички хидрометеоролшки завод
   .pdf
 Републички сеизмолошки завод
   .pdf
 МУП Одељење за ванредне ситуације у Шапцу   .pdf
 Министарство одбране - Сектор за материјалне ресурсе
   .pdf
 Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
   .pdf
 Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
   .pdf
 Документација значајна за израду плана
    
 Извод из пројекта санације, затварања и рекултивације депоније јаловине (шљаке) из топионице у Зајачи
   .pdf
 Сагласност министарства на пројекат санације
   .pdf
 Сагласност Министарства заштите животне средине на студију о процени утицаја на животну средину
   .pdf
 Дозвола за складиштење и третман отпадних оловних акумулатора, отпадне сумпорне киселине, отпадне пластике и складиштење комадног меког олова
   .pdf
 Дозвола за третман отпада који садржи олово
   .pdf
 Концепт плана
    
  Текстуални део - концепт плана
   .pdf
  Графички прилози
    
  
Извод из просторног плана града Лозница - намена простора, мрежа насеља и инфраструктурни системи
   .pdf
  
Анализа постојећег катастарског стања парцела са приказом власништва према листовима непокретности
   .pdf
  Анализа постојећег катастарског стања парцела са приказом намена површина на основу затеченог стања
   .pdf
  Оријентационо предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке целине и зоне
   .pdf
  Синхрон план инсталација
   .pdf
       
 Извештаји и сагласности
    
 
Извештај о извршеној стручној контроли концепта ПДР индустријске зоне "Зајача"
   .pdf
 Извештај о извршеној стручној контроли нацрта ПДР индустријске зоне "Зајача"   .pdf
 Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт ПДР индустријске зоне "Зајача"   .pdf
 Оглас за јавни увид
   .pdf
 Сагласност Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину    .pdf
 Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
   .pdf
 Став обрађивача о примедбама на нацрт
   .pdf
       
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи
   .pdf
       
Књига 3
    
 


Текстуални део - Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи

   .pdf
       
 Прилози
    
 
Прилог 1
   .pdf
 
Прилог 2
   .pdf
 
Прилог 3
   .pdf
Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...