Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одељење за планирање и изградњу

Опис послова:

-   извод из урбанистичког плана, акти о урбанистичким пословима,
    урбанистички пројекти ради парцелације, измене урбанистичких планова,
    пријава израде темеља, заузимање јавних површина, пријем приговора и
    жалби.
-   одобрења за изградњу, пријава почетка извођења радова, употребне
    дозволе, решавање имовинско - правних и комунално - стамбених захтева,
    пријем приговора и жалби на решења.

Захтев за добијање информације о локацији

Прилози:
- Копију плана катастарске парцеле,
- Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за добијање информације о локацији


Захтев за издавање локацијске дозволе

Прилози:
- Копију плана (оригинал и једну фотокопију) не старију од 6 месеци предметне парцеле са граничним парцелама и уцртаним објектима уколико су уплањени,
- Доказ (уговор, решење) о праву коришћења или својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту за земљиште на коме се објекат гради (две фотокопије); оверене,
- Извод из катастра подземних инсталација,
- Подаци о објекту
      · Ситуациони план са следећим подацима:
           - диспозиција објекта (положај  објекта у односу на парцелу и саобраћајнице и друге објекте),
           - габарит-димензије у основи,
           - спратност.
- Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име трошкова за издавање локацијске дозволе на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање локацијске дозволе


Захтев за потврђивање пројекта препарцелације / парцелације

- Пројекат препарцелације / парцелације са пројектом геодетског обележавања,
- Уплату на име административне таксе Буџету Републике Србије,
- Уплату на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за потврђивање пројекта препарцелације / парцелације


Захтев за издавање услова за исправку граница

Прилози:
- Доказ о праву својине, односно закупа на кат.парцели; оверен,
- Копију плана за предметну парцелу; не старију од 6 месеци,
- Доказ о извршеној уплату административне таксе  Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање услова за исправку граница


Захтев за издавање решења о утврђивању земљишта
за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле

Прилози:
- Доказ о праву својине на објекту (односно решење о легализацији); оверено,
- Копију плана за предметну парцелу; не старију од 6 месеци,
- Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле


Захтев за издавање грађевинске дозволе

Прилози:
- Локацијску дозволу; у три примерка,
- Главни пројекат, у три примерка, са извештајем о техничкој контроли,
- Доказ о праву својине однос, праву закупа на грађевин, земљишту; оверен,
- Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- Уплату на име административне таксе Буџету Републике Србије,
- Уплату на име трошкова за издавање грађевинске дозволе на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање грађевинске дозволе


Захтев за измену решења о Локацијској и Грађевинској дозволи (услед промене инвеститора)

Прилози:
- Доказ о праву својине, односно другом праву на земљишту ради изградње објекта, односно доказ о праву својине на објекту(oверен),
- Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за измену решења о Локацијској и Грађевинској дозволи (услед промене инвеститора)


Захтев за измену решења о Грађевинској дозволи (услед промене у току грађења)

Прилози:
- Нов Главни пројекат са насталим изменама у току грађења; 3x,
- Решење о грађевинској дозволи,
- Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за измену решења о Грађевинској дозволи (услед промене у току грађења)


Захтев за издавање привремене Грађевинске дозволе

Прилози:
- Локацијску дозволу; 3x,

- Главни пројекат, у три примерка, са извештајем о техничкој контроли,
- Доказ о праву својине односно праву закупа на грађевинском земљишту,
- Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- Уплату на име административне таксе Буџету Републике Србије,
- Уплату на име трошкова за издавање грађевинске дозволе на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова,

- Образац Захтева за издавање привремене Грађевинске дозволе


Захтев за накнадно издавање Грађевинске дозволе (легализација)

Врста објекта:

1.   
      1.1.  
Породични стамбени објекат до 100м2;
      1.2.   Стамбени објекат преко 100м2 са једним станом;
2.   
      2.1.  
Стамбени објекат са више станова;
      2.2.   Стамбено-пословни објекат;
      2.3.   Пословни и производни објекти.

У зависности од врсте објекта доставити следеће прилоге:

- За врсту објекта под редним бројем 1.
        - Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту; oверен,
        - Фотографије објекта; 4 x са све четри стране објекта,
        - Технички извештај о стању објекта, инсталација инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи свих надземних етажа објекта,
        - Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
        - Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- За врсту објекта под редним бројем 2.
        - Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту; оверен,
        - Фотографије објекта; 4 x са све четри стране објекта,
        - Записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта, са спецификацијом посебних физичких делова који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском површином,
        - Пројекат изведеног објекта - за објекте за које је издато одобрење за изградњу од којег је одступљено,
        - Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
        - Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за накнадно издавање Грађевинске дозволе (легализација)


Захтев за издавање накнадног решења о пријави радова
за изградњу помоћних објеката (легализација)

Прилози:
- Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту; oверен,
- Фотографије помоћног објекта; 4x са све четри стране објекта,
- Технички извештај о стању објекта, инсталација инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи свих надземних етажа објекта,
- Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање накнадног решења о пријави радова за изградњу помоћних објеката (легализација)


Захтев за пријаву почетка грађења

Приликом пријаве почетка грађења објекта доставити уредно попуњен образац.

- Образац Захтева за пријаву почетка грађења


Захтев за издавање потврде о усаглашености изграђених темеља

Прилози:
- Изјаву извођача радова да је завршена изградња темеља за горе наведени објекат,
- Геодетски снимак (скицу контроле темеља) у размери која одговара размери Ситуационог плана из главног пројекта, а која садржи:
        ·    Коту темеља,
        ·    Коту надземне плоче у случају подземних етажа,
        ·    Уколико се разликују, дати и подземну грађевинску линију,
        ·    Грађевинску и регулациону линију,
        ·    Позицију темеља.
- Главни пројекат са грађевинском дозволом,
- Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање потврде о усаглашености изграђених темеља


Захтев за технички преглед и издавање одобрења за употребу објекта

Уз читко попуњен Захтев и потребну докумантацију приложити доказ о уплати републичке административне таксе Буџету Републике Србије и доказ о уплати на име трошкова за издавање употребне дозволе: Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за технички преглед и издавање одобрења за употребу објекта


Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова
на изградњи помоћних објеката,  адаптацији, санацији,
текућем одржавању, промени намене

Прилози:
- Копија плана не старија од 6 месеци,
- Доказ о праву својине односно праву закупа на грађевинском земљишту,
- Пројекти
        - Идејни пројекат (за помоћне објекте) - 2 примерка,
        - Главни пројекат (за адаптацију и санацију) - 2 примерка,
        - Попис радова (за текуће одржавање) - 2 примерка,
        - Идејни пројекат (за промену намене објекта) - 2 примерка.
- Информација о локацији за изградњу помоћних објеката, гаража и трафо станица јачине 10/04кw или 20/04кw,
- Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- Уплату на име административне таксе Буџету Републике Србије,
- Уплату на име трошкова за издавање грађевинске дозволе на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћних објеката, адаптацији, санацији,  текућем одржавању, промени намене

          Поред свих напред наведених захтева, због специфичности рада имовинско - правне службе појављују се појединачни захтеви грађана за које је немогуће унапред дефинисати потребне прилоге.

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...