Почетна
Укидање печата

Одељење за планирање и изградњу

Опис послова:

-   извод из урбанистичког плана, акти о урбанистичким пословима,
    урбанистички пројекти ради парцелације, измене урбанистичких планова,
    пријава израде темеља, заузимање јавних површина, пријем приговора и
    жалби.
-   одобрења за изградњу, пријава почетка извођења радова, употребне
    дозволе, решавање имовинско - правних и комунално - стамбених захтева,
    пријем приговора и жалби на решења.

Захтев за добијање информације о локацији

Прилози:
- Копију плана катастарске парцеле,
- Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за добијање информације о локацији


Захтев за издавање локацијске дозволе

Прилози:
- Копију плана (оригинал и једну фотокопију) не старију од 6 месеци предметне парцеле са граничним парцелама и уцртаним објектима уколико су уплањени,
- Доказ (уговор, решење) о праву коришћења или својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту за земљиште на коме се објекат гради (две фотокопије); оверене,
- Извод из катастра подземних инсталација,
- Подаци о објекту
      · Ситуациони план са следећим подацима:
           - диспозиција објекта (положај  објекта у односу на парцелу и саобраћајнице и друге објекте),
           - габарит-димензије у основи,
           - спратност.
- Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име трошкова за издавање локацијске дозволе на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање локацијске дозволе


Захтев за потврђивање пројекта препарцелације / парцелације

- Пројекат препарцелације / парцелације са пројектом геодетског обележавања,
- Уплату на име административне таксе Буџету Републике Србије,
- Уплату на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за потврђивање пројекта препарцелације / парцелације


Захтев за издавање услова за исправку граница

Прилози:
- Доказ о праву својине, односно закупа на кат.парцели; оверен,
- Копију плана за предметну парцелу; не старију од 6 месеци,
- Доказ о извршеној уплату административне таксе  Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање услова за исправку граница


Захтев за издавање решења о утврђивању земљишта
за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле

Прилози:
- Доказ о праву својине на објекту (односно решење о легализацији); оверено,
- Копију плана за предметну парцелу; не старију од 6 месеци,
- Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле


Захтев за издавање грађевинске дозволе

Прилози:
- Локацијску дозволу; у три примерка,
- Главни пројекат, у три примерка, са извештајем о техничкој контроли,
- Доказ о праву својине однос, праву закупа на грађевин, земљишту; оверен,
- Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- Уплату на име административне таксе Буџету Републике Србије,
- Уплату на име трошкова за издавање грађевинске дозволе на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање грађевинске дозволе


Захтев за измену решења о Локацијској и Грађевинској дозволи (услед промене инвеститора)

Прилози:
- Доказ о праву својине, односно другом праву на земљишту ради изградње објекта, односно доказ о праву својине на објекту(oверен),
- Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за измену решења о Локацијској и Грађевинској дозволи (услед промене инвеститора)


Захтев за измену решења о Грађевинској дозволи (услед промене у току грађења)

Прилози:
- Нов Главни пројекат са насталим изменама у току грађења; 3x,
- Решење о грађевинској дозволи,
- Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за измену решења о Грађевинској дозволи (услед промене у току грађења)


Захтев за издавање привремене Грађевинске дозволе

Прилози:
- Локацијску дозволу; 3x,

- Главни пројекат, у три примерка, са извештајем о техничкој контроли,
- Доказ о праву својине односно праву закупа на грађевинском земљишту,
- Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- Уплату на име административне таксе Буџету Републике Србије,
- Уплату на име трошкова за издавање грађевинске дозволе на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова,

- Образац Захтева за издавање привремене Грађевинске дозволе


Захтев за накнадно издавање Грађевинске дозволе (легализација)

Врста објекта:

1.   
      1.1.  
Породични стамбени објекат до 100м2;
      1.2.   Стамбени објекат преко 100м2 са једним станом;
2.   
      2.1.  
Стамбени објекат са више станова;
      2.2.   Стамбено-пословни објекат;
      2.3.   Пословни и производни објекти.

У зависности од врсте објекта доставити следеће прилоге:

- За врсту објекта под редним бројем 1.
        - Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту; oверен,
        - Фотографије објекта; 4 x са све четри стране објекта,
        - Технички извештај о стању објекта, инсталација инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи свих надземних етажа објекта,
        - Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
        - Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- За врсту објекта под редним бројем 2.
        - Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту; оверен,
        - Фотографије објекта; 4 x са све четри стране објекта,
        - Записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта, са спецификацијом посебних физичких делова који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском површином,
        - Пројекат изведеног објекта - за објекте за које је издато одобрење за изградњу од којег је одступљено,
        - Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
        - Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за накнадно издавање Грађевинске дозволе (легализација)


Захтев за издавање накнадног решења о пријави радова
за изградњу помоћних објеката (легализација)

Прилози:
- Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту; oверен,
- Фотографије помоћног објекта; 4x са све четри стране објекта,
- Технички извештај о стању објекта, инсталација инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи свих надземних етажа објекта,
- Доказ о извршеној уплати административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање накнадног решења о пријави радова за изградњу помоћних објеката (легализација)


Захтев за пријаву почетка грађења

Приликом пријаве почетка грађења објекта доставити уредно попуњен образац.

- Образац Захтева за пријаву почетка грађења


Захтев за издавање потврде о усаглашености изграђених темеља

Прилози:
- Изјаву извођача радова да је завршена изградња темеља за горе наведени објекат,
- Геодетски снимак (скицу контроле темеља) у размери која одговара размери Ситуационог плана из главног пројекта, а која садржи:
        ·    Коту темеља,
        ·    Коту надземне плоче у случају подземних етажа,
        ·    Уколико се разликују, дати и подземну грађевинску линију,
        ·    Грађевинску и регулациону линију,
        ·    Позицију темеља.
- Главни пројекат са грађевинском дозволом,
- Доказ о извршеној уплату административне таксе Буџету Републике Србије,
- Доказ о извршеној уплати на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање потврде о усаглашености изграђених темеља


Захтев за технички преглед и издавање одобрења за употребу објекта

Уз читко попуњен Захтев и потребну докумантацију приложити доказ о уплати републичке административне таксе Буџету Републике Србије и доказ о уплати на име трошкова за издавање употребне дозволе: Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за технички преглед и издавање одобрења за употребу објекта


Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова
на изградњи помоћних објеката,  адаптацији, санацији,
текућем одржавању, промени намене

Прилози:
- Копија плана не старија од 6 месеци,
- Доказ о праву својине односно праву закупа на грађевинском земљишту,
- Пројекти
        - Идејни пројекат (за помоћне објекте) - 2 примерка,
        - Главни пројекат (за адаптацију и санацију) - 2 примерка,
        - Попис радова (за текуће одржавање) - 2 примерка,
        - Идејни пројекат (за промену намене објекта) - 2 примерка.
- Информација о локацији за изградњу помоћних објеката, гаража и трафо станица јачине 10/04кw или 20/04кw,
- Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- Уплату на име административне таксе Буџету Републике Србије,
- Уплату на име трошкова за издавање грађевинске дозволе на име Прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова.

- Образац Захтева за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћних објеката, адаптацији, санацији,  текућем одржавању, промени намене

          Поред свих напред наведених захтева, због специфичности рада имовинско - правне службе појављују се појединачни захтеви грађана за које је немогуће унапред дефинисати потребне прилоге.

Вести
18.Септембар 2020.
Усвојен први ребаланс буџета
Усвојен први ребаланс буџета
Лозничка Скупштина донела је одлуку о првом ...
14.Септембар 2020.
Обележена 106. годишњица ...
Полагањем венаца на спомен-костурницу на ...
10.Септембар 2020.
Скупштина града – ликвидан и ...
На трећој седници Скупштине града Лознице ...
08.Септембар 2020.
Подршка првом ребалансу буџета
Подршка првом ребалансу буџета
Током дводневног заседања Градског већа у ...
02.Септембар 2020.
О буџету и завршном рачуну
О буџету и завршном рачуну
После конституисања нове градске  ...
02.Септембар 2020.
Ђокић пожелео ђацима срећан ...
Поводом почетка нове школске године  Љубинко ...