Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одељење за привреду

  Обавља следеће послове који се односе на:     

-   вршење послова Градске управе које се односе на индустрију, рударство,
    енергетику, електропривреду, снабдевање и трговину, грађевинарство
    (осим управних послова), саобраћај и везе, туризам и угоститељство,
    пољопривреду, ветеринарство, шумарство, ловство, риболовство,
    водопривреду, противградну заштиту, занатство и техничке услуге,
-   комасацију земљишта и уређење речних токова,
-   врши поверене послове везане за регистрацију приватних предузетника у
    складу са законом,
-   прати стање и проблеме у јавним предузећима и установама и предлаже
    градоначелнику, Градском већу и Скупштини града начин решавања истих,
-   припремање нацрта, прописа и других аката које доноси
    Скупштина града и њени органи из области привреде,
-   стручне послове који се односе на развојне планове општине,
-   послове подстицаја предузетништва, малих и средњих предузећа у складу
    са законом и одлукама Скупштине града,
-   вршење стручних послова на организовању и коришћењу робних резерви 
    Града, као и око удруживања и управљања средствима заједничких
    резерви формираних у Граду,
-   обављању послова у вези са проценом штета од елементарних непогода,
    сачињавању извештаја и сводних биланаса о висини штета насталих услед
    ових непогода,
-   праћење и анализирање кретања цена, дејства мера економске
    политике у области цена, као и спровођење Закона и других прописа
    којима се утврђују односи у области цена,
-   предлаже мере непосредне контроле цена и начин спровођења истих,
-   организовање и спровођење статистичког истраживања, прикупљања
    података о раду, анализира статистичке податке и о томе израђује
    одређене информације, извештаје, билтене и друге материјале, обавља и
    друге статистичке послове од интереса за град,
-   и друге послове у складу са законом.

Одељење за привреду издаје решења, уверења, потврде и то:

1.  Решење о упису предузетничких радњи

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија лекарског уверења,
-   фотокопија санитарне књижице (само код делатности производње и 
    намирница, угоститељства, здравствене делатности и сл),
-   доказ о школској спреми,
-   доказ да просторије, уређаји и опрема испуњавају услове у погледу
    заштите човекове околине, санитарне и друге услове (решења
    инспекција),
-   потврда да правоснажном судском одлуком није забрањено обављање
    одређене делатности,
-   за аутопревознике и таксисте поред горе наведеног потребна је
    фотокопија возачке дозволе, саобраћајне дозволе и решење
    саобраћајног инспектора,
-   уверење Пореске управе да нема неизмирених обавеза,
-   признаница о уплати административних такси.

2.  Решење о привременом престанку обављања делатности
      предузетничких радњи

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија решења о упису предузетничке радње,
-   признанице о уплати административних такси.

3.  Решење о промени обављања делатности предузетничких радњи

    Потребна документација:

-   захтев,
-   решење о упису предузетничке радње,
-   признанице о уплати административних такси.

4.  Решење о престанку обављања делатности предузетничких радњи

    Потребна документација:

-   захтев,
-   решење о упису предузетничке радње,
-   признанице о уплати административних такси.

5.  Уверења и потврде о обављању делатности

    Потребна документација:

-   захтев,
-   признанице о уплати административних такси.

6.  Решење о промени намене земљишта

    Потребна документација:

-   захтев,
-   урбанистичко техничка документација,
-   доказ о својини (уговор, поседовни лист и сл.),
-   признанице о уплати административних такси.

7.  Решење о водопривредној сагласности

    Потребна документација:

-   захтев,
-   пројектна документација,
-   признанице о уплати административних такси.

8.  Уверење и потврде о обављању пољопривредне делатности

    Потребна документација:

-   захтев,
-   доказ о обављању пољопривредне делатности,
-   признанице о уплати административних такси.

9.  Решење о изузимању од забране заустављања или паркирања возила
      ради утовара или истовара робе

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија о упису у Регистар обављања делатности,
-   признаница о уплати административних такси.

10.  Решење о привременом затварању за саобраћај улица и путева ради
        извођења радова

    Потребна документација:

-   захтев,
-   одобрење за изградњу,
-   сагласност јавног предузећа које управља саобраћајном површином,
-   скицу места извођења радова,
-   потврда о уплаћеним средствима јавном предузећу за довођење
    саобраћајнице у првобитно стање,
-   признанице о уплати административних такси.

11.  Ауто такси дозволе за правна лица

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија уписа у судски регистар,
-   решење саобраћајног инспектора,
-   признанице о уплати административних такси.

12.  Решење о продужењу радног времена у угоститељству

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија решења о регистрацији угоститељске делатности,
-   изјаве организатора свечаности,
-   признанице о уплати административних такси.

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...