Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одељење за општу управу

           Одељење за општу управу Градске управе града Лозница обавља следеће послове:

   •  послове пријемне канцеларије и архиве,
   •  вођење бирачких спискова, 
   •  оверу потписа, рукописа и преписа,
   •  канцеларијско пословање, отварање поште,
   •  издавање радних књижица,
   •  послове личних стања грађана, вођење матичних књига и књига
      држављана и издавање уверења на основу евиденција која се воде
      (извод из МКР, МКВ, МКУ и уверења о држављанству),
   •  издавање уверења о чињеницама о којима не води службену евиденцију
      када је издавање тих уверења прописано законом,
   •  овера потврда о животу,
   •  пружање правне помоћи грађанима,
   •  и друге послове у складу са законом.

          У оквиру послова пријемне канцеларије врши се предаја захтева, издавање радних књижица, овера потписа, рукописа и преписа овера изјава и уверења и други послови.

  Документација потребна за оверу (ШАЛТЕР 3):

   •  фотокопија документа и оригинал на увид,
   •  доказ о уплаћеној такси,
   •  овера пуномоћја и изјава: потребно пуномоћје и изјава и даваоци 
      пуномоћја и изјава лично са важећим личном картом, као и доказ о
      уплаћеној такси.

   –  Захтев за овере (.pdf)

  Документација потребна за издавање радне књижице (ШАЛТЕР 2):

   •  захтев за издавање радне књижице,
   •  важећа лична карта,
   •  радна књижица,
   •  сведочанство, уверење или диплома.

   –  Захтев за издавање радне књижице (.pdf)

            У оквиру службе писарнице обављају се послови пријема поднесака, пријем, завођење и развођење предмета у доставне књиге, одлагање завршних предмета у архивски депо и њихово чување и давање обавештења странкама о начину и месту остваривања њихових права и других послова.

  У оквиру послова личних стања грађана обављају се следећи послови:

  (канцеларија број 114. - нови део зграде)

   •  накнадни упис у матичну књигу рођених,
   •  накнадни упис у матичну књигу умрлих,
   •  промена личног имена,
   •  исправка података у матичној књизи рођених,
   •  исправка података у матичној књизи венчаних,
   •  исправка података у матичној књизи умрлих,
   •  исправка података у књигама држављана,
   •  решавање о закључивању брака преко пуномоћника.

 
Документација потребна за накнадни упис у МКР:

   •  захтев странке,
   •  уверење о држављанству,
   •  извод из матичне књиге венчаних (за венчање),
   •  записник осаслушању два сведока о утврђивању датума и године рођења,
   •  потврда да су матичне књиге рођених уништене у току рада, а да у ново 
      реконструисане није обновљен упис,
   •  фотокопија личне карте,
   •  доказ о уплаћевој такси.

   –  Захтев за накнадни упис у МКР (.pdf)

  Документација потребна за накнадни упис у МКУ:

   •  захтев потврда осмрти,
   •  потврда да лице није уписано по месту смрти,
   •  извод из матичне књиге рођених за умрло,
   •  доказ о уплаћеној такси.

   –  Захтев за накнадни упис у МКУ (.pdf)

  Документација потребна за исправке података у МКР, МКВ и МКУ:

   •  захтев,
   •  документ, односно извод из МК у којој је податак погрешно унет,
   •  документ, односно извод из МК у којој је податак правилно унет,
   •  ослобођено од плаћања таксе.

   –  Захтев за за исправку података у МКР, МКВ, МКУ (.pdf)

  Документација потребна за промену личног имена:

   •  захтев,
   •  извод из матичне књиге рођених,
   •  извод и матичне књиге венчаних (за венчање),
   •  уверење о држављанству,
   •  уверење да лице није под истрагом,
   •  фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту,
   •  уверење да лице није кажњавано (прибавља се службено),
   •  за војне обвезнике војна књижица на увид,
   •  за малолетну децу потребна је сачласност оба родитеља,
   •  доказ о уплаћеној такси.

   –  Захтев за промену личног имена (.pdf)

  Документација потребна за закључење брака преко пуномоћника:

   •  захтев,
   •  специјално пуномоћје,
   •  доказ о пребивалишту подносиоца захтева,
   •  доказ о уплаћеној такси.

   
         У оквиру послова за вођење бирачких спискова обављају се следећи послови: упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измене у бирачком списку.

  Документација потребна за упис у бирачки списак:

  (канцеларија број 16. - стари део зграде)

   •  захтев,
   •  важећа лична карта.

   –  Захтев за упис у бирачки списак (.pdf)

  Документација потребна за брисање из бирачког списка:

   •  захтев,
   •  извод из МКУ,
   •  одјава пребивалишта,
   •  решење о отпусту из држављанства,
   •  решење о лишавању пословне способности.

   –  Захтев за брисање из бирачког списка (.pdf)

  Документација потребна за измене у бирачком списку:

   •  захтев,
   •  важећа лична карта.

   –  Захтев за измену у бирачком списку (.pdf)

            У оквиру службе за правне помоћи састављају се предлози, жалбе, тужбе, уговори, тестаменти, изјаве, пуномоћја и др. (канцеларија број1. - стари део зграде)

  Потребна документација за пуномоћја:

   •  за возила: саобраћајна дозвола, личне исправе даваоца пуномоћја и
      подаци са личне исправе пуномоћника,
   •  за непокретност: подаци о непокретности, лична исправа даваоца
      пуномоћја и подаци са личне исправе пуномоћника,
   •  за заступање у судским и другим поступцима: број предмета, лична
      исправа даваоца пуномоћја и подаци са личне исправе пуномоћника.

  Потребна документа за разне изјаве:

   •  лична изјава: лична исправа даваоца изјаве,
   •  лична изјава са два сведока: лична исправа даваоца изјаве и личне
      исправе сведока.

  Потребна документа за непокретност:

   •  извод из земљишне књиге за непокретност која је предмет тужбеног 
      
захтева.

  Потребна документа за брачне спорове:

   •  тужба за развод брака: извод из матичне књиге венчаних и извод из
      матичне књиге рођених за малолетну децу,
   •  тужбе за измену одлуке о поверавању малолетне деце: пресуда о
      разводу брака или ранија одлука о поверавању малолетне деце,
   •  тужба за измену Одлуке о издржавању малолетне деце: пресуда о 
      разводу брака или ранија Одлука о издржавању она која се мења,
   •  тужба за утврђивање очинства: извод из МКР за дете чије се очинство
      утврђује,
   •  тужба за оспоравање очинства: извод из МКВ и извод из МКР за дете
      чије се очинство оспорава.

  Потребна документа за земљишно књижни упис:

   •  за упис права својине: уговор или друга исправа која је основ за упис
      права својине,
   •  за деобу непокретности: пријавни лист и копија плана.

            У оквиру матичне службе издају се изводи из матичних књига, уверења о држављанству, уверења о слободном брачном стању, врши се пријава рођења детета, пријава смрти, издавање смртовница, пријава закључења брака, издају се потврде о животу, вршење увида у МК и издавање просте фотокопије из матичних списа.

  Документација потребна за издавање извода из МКР, МКВ, МКУ и
  уверења о држављанству:

   •  захтев,
   •  доказ о уплаћеној такси.

   –  Захтев за издавање извода из МКР, МКВ, МКУ (.pdf)
   –  Захтев за издавање уверења о државлјанству (.pdf)

  Документација потребна за издавање уверења о слободном брачном
  стању:

   •  захтев,
   •  доказ о пребивалишту (лична карта на увид),
   •  извод из МКР за лице са којим се закључује брак,
   •  доказ о уплаћеној такси.

   –  Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању (.pdf)

  Документација потребна за одређивање личног имена новорођеног
  детета:

   •  ако су родитељи у браку: присуство једног родитеља и извод из 
      МКВ и лична карта на увид
   •  ако родитељи нису у браку: присуство оба родитеља, личне карте
      на увид и извид из МК за мајку.

  Документација потребна за пријаву смрти:

   •  потврда о смрти издата од дома здравља, или 
   •  лична карта умрлог,
   •  ако је лице умрло ван Мед. центра и лична карта лица које 
      пријављује чињеницу смрти.

  Документација потребна за пријаву закључења брака:

   •  извод из МКР,
   •  уверење о држављанству,
   •  уверење о слободном брачном стању (само за лица која су рођена
       ван територије Србије),
   •  важеће личне карте,
   •  доказ о уплаћеној такси.

  Документација потребна за оверу потврде о животу:

   •  образац потврде,
   •  лична карта или пасош.

Вести
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...
09.Новембар 2022.
Градоначелник честитао Лекићу ...
Александру Лекићу, освајачу златне и две ...