Почетна
Uzmi racun i pobedi

Контролне листе** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

 
Грађевинска инспекција
Поверени послови

00001
Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова .docx|.pdf

00002
За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи
 .docx|.pdf

00003
За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
 .docx|.pdf

00004
За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
 .docx|.pdf

00005
За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
 .docx|.pdf
 
Инспекција за заштиту животне средине
Поверени послови
Заштита од нејонизујућих зрачења

КЛ-01-02/01Коришћење извора нејонизујућих зрачења
 .docx|.pdf
Заштита животне средине у индустријским објектима

КЛ-01-01/02Студија о процени утицаја .docx|
.pdf

КЛ-10-01/02
Заштита од буке у животној средини  .docx|
.pdf

КЛ-11-01/02 Достава података .docx
|.pdf

КЛ-03-02/01
Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
 .docx|.pdf

КЛ-05-02/01
Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења
 .docx
|.pdf

КЛ-06-01/02Заштита ваздуха код бензинских станица
 .docx|.pdf

КЛ-14-01/02Услови из интегрисане дозволе
 .docx|.pdf

КЛ-13-01/02Захтев за интегрисану дозволу
 .docx|.pdf
КЛ-08-01/02 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада .docx|.pdf
 
Алата за процену ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе .xls
  
Контрола управљања отпадом
КЛ-01-01/01 Оператер постројења за управљање отпадом
 .docx|.pdf
КЛ-04-01/01

Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

 .docx
|.pdf

 

Алат за процену ризика оператера постројења за управљање отпадом
 .xlsx
  
       
Комунална инспекција
Изворни послови

ИД 01Одлука о управљању, одржавању гробља и сахрањивању
 .docx|.pdf
ИД 02Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 03Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 04Одлука о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју града Лознице
 .docx|.pdf
ИД 05Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина иа заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 06Одлука о кућном реду
 .docx|.pdf
ИД 07Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
 .docx|.pdf
ИД 08Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
 .docx|.pdf
ИД 09Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 10Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 .docx|.pdf
ИД 11Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката .docx|.pdf

ИД 12Одлука о држању домаћих животиња .docx|.pdf

ИД 13Одлука о држању домаћих животиња .docx|.pdf

ИД 14Одлука о држању домаћих животиња .docx|.pdf

ИД 15Одлука о држању домаћих животиња .docx|.pdf

ИД 16Одлука о градском водоводу и канализацији
 .docx|.pdf

ИД 17Одлука о градском водоводу и канализацији .docx|.pdf

ИД 18Одлука о градском водоводу и канализацији .docx|.pdf

ИД 19Обавезе професионалног управника зграде
 .docx|.pdf

ИД 20
Обавезе управника зграде - физичко лице
 .docx|.pdf
       
Саобраћајна инспекција    
Изворни послови

ИД 001
Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
 .docx|.pdf

ИД 002
Одлука о некатегорисаним путевима
 .docx|.pdf
Поверени послови

 Контролна листа из области ванлинијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају .doc|.pdf

 Контролна листа из области јавног превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају на основу Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о превозу ствари у друмском саобраћају
 .doc|.pdf

 Контролна листа из области аутобуских станица на основу Закона о превозу у друмском саобраћају
 .doc|.pdf

 Контролна листа из области линијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају
 .doc|.pdf

 Контролна листа међународног линијског превоза путника у друмском саобраћају према одредбама Закона о међународном превозу у друмском саобраћају
 .doc|.pdf

 Контролна листа из области ванлинијског превоза путника у међународном друмском саобраћају
 .doc|.pdf

1.1
Контрола трупа пута и путног земљишта
 .doc|.pdf

1.2.1
Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима
 .doc|.pdf

1.2.2
Контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала (макадемски коловози)
 .doc|.pdf

1.3.1
Контрола путних објеката - мостови
 .doc|.pdf

2.1
Преглед пункта зимске службе, одобрења, сагласности и техничке документације
 .doc|.pdf

3
Контрола периодичног одржавања пута
 .doc|.pdf

4.1
Контрола изградње саобраћајних прикључака на земљишном (путном) појасу државних путева
 .doc|.pdf

4.2
Контрола изградње (полагања) инсталација и постројења на земљишном (путном) и у заштитном појасу државног пута
 .doc|.pdf
 –4.3
Контрола изградње грађевинских објеката на државном путу и у заштитном појасу државног пута
 .doc|.pdf

4.4
Контрола постављања рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (натписи) на државном путу односно поред тог пута
 .doc|.pdf

4.5
Контрола изградње објеката у појасу контролисане изградње, укрштање државног пута са железничком пругом и другим путем, суседа јавног пута и осталих штетних радњи на државном путу
 .doc|.pdf

4.6
Контрола извођења радова и вршења других штетних радњи од стране корисника државних путева
 .doc|.pdf

4.7
Контрола ванредног (вангабаритног) превоза
 .doc|.pdf

4.8
Контрола активности управљача државног пута на заштити путева
 .doc|.pdf
       
Спортска инспекција
    

КЛ-006-01/01 Организовање спортских припрема и кампова у земљи и иностранству
 .docx
 .pdf

КЛ-007-01/01Испуњеност услова за обављање спортских активности - спортисти .doc .pdf

КЛ-008-01/01Испуњеност услова за обављање спортских активности - спортски стручњаци
 .doc
 .pdf

КЛ-009-01/01
Испуњеност услова за обављање спортских активности - простор, спортска опрема, унутрашња организација и финансијска средства
 .doc
 .pdf
  
    
Туристичка инспекција
    

01
Контрола радног времена у угоститељству
 .docx|.pdf

02
Контрола наплате и уплате боравишне таксе
 .docx|.pdf
03Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности, које пружају од стране физичких лица .xls  
04Објекти домаће радиности, у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници .xls  
05Контрола услуга које пружа физичко лице у сеоском туристичком домаћинству .xlsx  

06Сеоска туристичка домаћинства у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници .xls
  
   
    

 

Вести
13.Јануар 2021.
Заседало Градско веће
Заседало Градско веће
На заседању Градског већа у Лозници донете су ...
11.Јануар 2021.
О новој уписној политици
О новој уписној политици
О планирању уписа за нову генерацију првог ...
08.Јануар 2021.
Инфраструктурни радови у ...
Грађевинска сезона у Лозници је ...
05.Јануар 2021.
Поклон прворођеној беби у 2021. ...
Поклон прворођеној беби у 2021. години
Помоћник градоначелника Љубинко Ђокић уручио ...
30.Децембар 2020.
Изабрани најуспешнији ...
Комисија за спорт града Лознице изабрала је ...
29.Децембар 2020.
Завршена 8. седница Скупштине ...
На 8. седници Скупштине града, ...